ἀρρώστους
Englishman's Concordance
ἀρρώστους (arrōstous) — 3 Occurrences

Matthew 14:14 Adj-AMP
GRK: ἐθεράπευσεν τοὺς ἀρρώστους αὐτῶν
NAS: for them and healed their sick.
KJV: he healed their sick.
INT: healed the sick of them

Mark 6:13 Adj-AMP
GRK: ἐλαίῳ πολλοὺς ἀρρώστους καὶ ἐθεράπευον
NAS: many sick people and healing
KJV: many that were sick, and
INT: with oil many sick and healed [them]

Mark 16:18 Adj-AMP
GRK: βλάψῃ ἐπὶ ἀρρώστους χεῖρας ἐπιθήσουσιν
NAS: hands on the sick, and they will recover.
KJV: hands on the sick, and they shall
INT: shall it injure upon [the] sick hands they will lay

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page