ἄρτι
Englishman's Concordance
ἄρτι (arti) — 36 Occurrences

Matthew 3:15 Adv
GRK: αὐτόν Ἄφες ἄρτι οὕτως γὰρ
NAS: to him, Permit [it] at this time; for in this way
KJV: Suffer [it to be so] now: for
INT: him Permit [it] presently thus indeed

Matthew 9:18 Adv
GRK: θυγάτηρ μου ἄρτι ἐτελεύτησεν ἀλλὰ
NAS: My daughter has just died;
KJV: My daughter is even now dead: but
INT: daughter of me presently has died but

Matthew 11:12 Adv
GRK: βαπτιστοῦ ἕως ἄρτι ἡ βασιλεία
NAS: until now the kingdom
KJV: until now the kingdom
INT: Baptist until now the kingdom

Matthew 23:39 Adv
GRK: ἴδητε ἀπ' ἄρτι ἕως ἂν
NAS: For I say to you, from now on you will not see
INT: shall you see from now until anyhow

Matthew 26:29 Adv
GRK: πίω ἀπ' ἄρτι ἐκ τούτου
NAS: of the vine from now on until
INT: will I drink from now of this

Matthew 26:53 Adv
GRK: παραστήσει μοι ἄρτι πλείω δώδεκα
NAS: to My Father, and He will at once put at My disposal
KJV: that I cannot now pray to my
INT: he will furnish to me presently more than twelve

Matthew 26:64 Adv
GRK: ὑμῖν ἀπ' ἄρτι ὄψεσθε τὸν
KJV: unto you, Hereafter shall ye see
INT: to you from now you will see the

John 2:10 Adv
GRK: οἶνον ἕως ἄρτι
NAS: wine until now.
KJV: wine until now.
INT: wine until now

John 5:17 Adv
GRK: μου ἕως ἄρτι ἐργάζεται κἀγὼ
NAS: until now, and I Myself
INT: of me until now works and I

John 9:19 Adv
GRK: οὖν βλέπει ἄρτι
NAS: Then how does he now see?
KJV: then doth he now see?
INT: then does he see presently

John 9:25 Adv
GRK: τυφλὸς ὢν ἄρτι βλέπω
NAS: that though I was blind, now I see.
KJV: whereas I was blind, now I see.
INT: blind being now I see

John 13:7 Adv
GRK: οὐκ οἶδας ἄρτι γνώσῃ δὲ
NAS: you do not realize now, but you will understand
KJV: knowest not now; but thou shalt know
INT: not know presently you will know moreover

John 13:19 Adv
GRK: ἀπ' ἄρτι λέγω ὑμῖν
NAS: From now on I am telling you before
INT: from now I tell you

John 13:33 Adv
GRK: ὑμῖν λέγω ἄρτι
NAS: to the Jews, now I also
KJV: come; so now I say to you.
INT: to you I say presently

John 13:37 Adv
GRK: σοι ἀκολουθῆσαι ἄρτι τὴν ψυχήν
NAS: I not follow You right now? I will lay down
KJV: I follow thee now? I will lay down my
INT: you to follow presently the life

John 14:7 Adv
GRK: γνώσεσθε ἀπ' ἄρτι γινώσκετε αὐτὸν
NAS: also; from now on you know
KJV: and from henceforth ye know him,
INT: you would have known from now you know him

John 16:12 Adv
GRK: δύνασθε βαστάζειν ἄρτι
NAS: bear [them] now.
KJV: ye cannot bear them now.
INT: you are able to bear them now

John 16:24 Adv
GRK: ἕως ἄρτι οὐκ ᾐτήσατε
NAS: Until now you have asked for nothing
INT: until presently not you asked

John 16:31 Adv
GRK: αὐτοῖς Ἰησοῦς Ἄρτι πιστεύετε
NAS: answered them, Do you now believe?
KJV: them, Do ye now believe?
INT: them Jesus now do you believe

1 Corinthians 4:11 Adv
GRK: ἄχρι τῆς ἄρτι ὥρας καὶ
NAS: To this present hour we are both
KJV: Even unto this present hour we
INT: as far as the present hour both

1 Corinthians 4:13 Adv
GRK: περίψημα ἕως ἄρτι
NAS: of all things, [even] until now.
KJV: of all things unto this day.
INT: off-scouring until presently

1 Corinthians 8:7 Adv
GRK: συνηθείᾳ ἕως ἄρτι τοῦ εἰδώλου
NAS: until now, eat
KJV: of the idol unto this hour eat [it] as
INT: with conscience until presently of the idol

1 Corinthians 13:12 Adv
GRK: βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι' ἐσόπτρου
NAS: For now we see in a mirror
KJV: For now we see through
INT: we see indeed presently through a glass

1 Corinthians 13:12 Adv
GRK: πρὸς πρόσωπον ἄρτι γινώσκω ἐκ
NAS: face to face; now I know in part,
KJV: to face: now I know in
INT: to face presently I know in

1 Corinthians 15:6 Adv
GRK: μένουσιν ἕως ἄρτι τινὲς δὲ
NAS: until now, but some
KJV: remain unto this present, but some
INT: remain until presently some however

1 Corinthians 16:7 Adv
GRK: γὰρ ὑμᾶς ἄρτι ἐν παρόδῳ
NAS: to see you now [just] in passing;
KJV: see you now by the way;
INT: indeed you presently in passing

Galatians 1:9 Adv
GRK: προειρήκαμεν καὶ ἄρτι πάλιν λέγω
NAS: I say again now, if any man
KJV: so say I now again, If any
INT: we have said before also presently again I say

Galatians 1:10 Adv
GRK: Ἄρτι γὰρ ἀνθρώπους
NAS: For am I now seeking the favor of men,
KJV: For do I now persuade men,
INT: presently indeed men

Galatians 4:20 Adv
GRK: πρὸς ὑμᾶς ἄρτι καὶ ἀλλάξαι
NAS: to be present with you now and to change
KJV: with you now, and to change
INT: with you presently and to change

1 Thessalonians 3:6 Adv
GRK: Ἄρτι δὲ ἐλθόντος
NAS: But now that Timothy has come
KJV: But now when Timotheus came
INT: presently moreover having come

2 Thessalonians 2:7 Adv
GRK: ὁ κατέχων ἄρτι ἕως ἐκ
NAS: only he who now restrains
KJV: only he who now letteth
INT: he who restrains at present until out of

1 Peter 1:6 Adv
GRK: ἀγαλλιᾶσθε ὀλίγον ἄρτι εἰ δέον
NAS: you greatly rejoice, even though now for a little while,
KJV: ye greatly rejoice, though now for a season,
INT: you greatly rejoice for a little while at present if being necessary

1 Peter 1:8 Adv
GRK: εἰς ὃν ἄρτι μὴ ὁρῶντες
NAS: Him, and though you do not see Him now, but believe
KJV: in whom, though now ye see [him] not,
INT: on whom now [though] not looking

1 John 2:9 Adv
GRK: ἐστὶν ἕως ἄρτι
NAS: is in the darkness until now.
KJV: darkness even until now.
INT: is until presently

Revelation 12:10 Adv
GRK: οὐρανῷ λέγουσαν Ἄρτι ἐγένετο ἡ
NAS: saying, Now the salvation,
KJV: in heaven, Now is come salvation,
INT: heaven saying now is come the

Revelation 14:13 Adv
GRK: ἀποθνήσκοντες ἀπ' ἄρτι ναί λέγει
NAS: in the Lord from now on!' Yes,
INT: die from presently Yes says

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page