βαστάζοντος
Englishman's Concordance
βαστάζοντος (bastazontos) — 1 Occurrence

Revelation 17:7 V-PPA-GNS
GRK: θηρίου τοῦ βαστάζοντος αὐτήν τοῦ
NAS: and of the beast that carries her, which has
KJV: of the beast that carrieth her,
INT: beast which carries her which

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page