ἐβαστάζετο
Englishman's Concordance
ἐβαστάζετο (ebastazeto) — 1 Occurrence

Acts 3:2 V-IIM/P-3S
GRK: αὐτοῦ ὑπάρχων ἐβαστάζετο ὃν ἐτίθουν
NAS: womb was being carried along, whom
KJV: womb was carried, whom
INT: of him being was being carried whom they placed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page