Χαῖρε
Englishman's Concordance
Χαῖρε (Chaire) — 5 Occurrences

Matthew 26:49 V-PMA-2S
GRK: Ἰησοῦ εἶπεν Χαῖρε ῥαββί καὶ
NAS: and said, Hail, Rabbi!
KJV: to Jesus, and said, Hail, master; and
INT: to Jesus he said Greetings Rabbi and

Matthew 27:29 V-PMA-2S
GRK: αὐτῷ λέγοντες Χαῖρε βασιλεῦ τῶν
NAS: Him, saying, Hail, King
KJV: him, saying, Hail, King of the Jews!
INT: him saying Hail king of the

Mark 15:18 V-PMA-2S
GRK: ἀσπάζεσθαι αὐτόν Χαῖρε βασιλεῦ τῶν
NAS: to acclaim Him, Hail, King
KJV: to salute him, Hail, King of the Jews!
INT: to salute him Hail King of the

Luke 1:28 V-PMA-2S
GRK: αὐτὴν εἶπεν Χαῖρε κεχαριτωμένη ὁ
NAS: in, he said to her, Greetings, favored
KJV: and said, Hail, [thou that art] highly favoured,
INT: her said Greetings [you] favored one the

John 19:3 V-PMA-2S
GRK: καὶ ἔλεγον Χαῖρε ὁ βασιλεὺς
NAS: up to Him and say, Hail, King
KJV: And said, Hail, King of the Jews!
INT: and said Hail king

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page