χείλεσίν
Englishman's Concordance
χείλεσίν (cheilesin) — 3 Occurrences

Matthew 15:8 N-DNP
GRK: οὗτος τοῖς χείλεσίν με τιμᾷ
NAS: HONORS ME WITH THEIR LIPS, BUT THEIR HEART
KJV: me with [their] lips; but
INT: this with the lips me it honors

Mark 7:6 N-DNP
GRK: λαὸς τοῖς χείλεσίν με τιμᾷ
NAS: HONORS ME WITH THEIR LIPS, BUT THEIR HEART
KJV: me with [their] lips, but
INT: people with the lips me honor

1 Corinthians 14:21 N-DNP
GRK: καὶ ἐν χείλεσιν ἑτέρων λαλήσω
NAS: BY MEN OF STRANGE TONGUES AND BY THE LIPS OF STRANGERS
KJV: and other lips will I speak unto this
INT: and by lips other I will speak

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page