δόκιμος
Englishman's Concordance
δόκιμος (dokimos) — 3 Occurrences

Romans 14:18 Adj-NMS
GRK: θεῷ καὶ δόκιμος τοῖς ἀνθρώποις
NAS: to God and approved by men.
KJV: to God, and approved of men.
INT: to God and approved by men

2 Corinthians 10:18 Adj-NMS
GRK: ἐκεῖνός ἐστιν δόκιμος ἀλλὰ ὃν
NAS: himself that is approved, but he whom
KJV: himself is approved, but whom
INT: this [one] is approved but whom

James 1:12 Adj-NMS
GRK: πειρασμόν ὅτι δόκιμος γενόμενος λήμψεται
NAS: for once he has been approved, he will receive
KJV: for when he is tried, he shall receive
INT: trial because proved having been he will receive

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page