ἐδοκιμάσαμεν
Englishman's Concordance
ἐδοκιμάσαμεν (edokimasamen) — 1 Occurrence

2 Corinthians 8:22 V-AIA-1P
GRK: ἡμῶν ὃν ἐδοκιμάσαμεν ἐν πολλοῖς
NAS: we have often tested and found
KJV: we have oftentimes proved diligent in
INT: of us whom we proved in many things

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page