1384. δόκιμος (dokimos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1384. δόκιμος (dokimos) — 7 Occurrences

Romans 14:18 Adj-NMS
GRK: θεῷ καὶ δόκιμος τοῖς ἀνθρώποις
NAS: to God and approved by men.
KJV: to God, and approved of men.
INT: to God and approved by men

Romans 16:10 Adj-AMS
GRK: Ἀπελλῆν τὸν δόκιμον ἐν Χριστῷ
NAS: Apelles, the approved in Christ.
KJV: Salute Apelles approved in Christ.
INT: Apelles the approved in Christ

1 Corinthians 11:19 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ δόκιμοι φανεροὶ γένωνται
NAS: that those who are approved may become
KJV: that they which are approved may be made
INT: also the approved evident might become

2 Corinthians 10:18 Adj-NMS
GRK: ἐκεῖνός ἐστιν δόκιμος ἀλλὰ ὃν
NAS: himself that is approved, but he whom
KJV: himself is approved, but whom
INT: this [one] is approved but whom

2 Corinthians 13:7 Adj-NMP
GRK: ἵνα ἡμεῖς δόκιμοι φανῶμεν ἀλλ'
NAS: may appear approved, but that you may do
KJV: we should appear approved, but that
INT: that we approved might appear but

2 Timothy 2:15 Adj-AMS
GRK: σπούδασον σεαυτὸν δόκιμον παραστῆσαι τῷ
NAS: yourself approved to God
KJV: thyself approved unto God,
INT: Be earnest yourself approved to present

James 1:12 Adj-NMS
GRK: πειρασμόν ὅτι δόκιμος γενόμενος λήμψεται
NAS: for once he has been approved, he will receive
KJV: for when he is tried, he shall receive
INT: trial because proved having been he will receive

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page