1415. δυνατός (dunatos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1415. δυνατός (dunatos) — 32 Occurrences

Matthew 19:26 Adj-NNP
GRK: θεῷ πάντα δυνατά
NAS: but with God all things are possible.
KJV: all things are possible.
INT: God all things [are] possible

Matthew 24:24 Adj-NNS
GRK: πλανῆσαι εἰ δυνατὸν καὶ τοὺς
NAS: if possible, even
KJV: if [it were] possible, they shall deceive
INT: to mislead if possible even the

Matthew 26:39 Adj-NNS
GRK: μου εἰ δυνατόν ἐστιν παρελθάτω
NAS: if it is possible, let this
KJV: if it be possible, let this
INT: of me if possible it is let pass

Mark 9:23 Adj-NNP
GRK: δύνῃ πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι
NAS: All things are possible to him who believes.
KJV: all things [are] possible to him
INT: you are able all things are possible to him that believes

Mark 10:27 Adj-NNP
GRK: πάντα γὰρ δυνατὰ παρὰ τῷ
NAS: for all things are possible with God.
KJV: all things are possible.
INT: all things indeed [are] possibe with

Mark 13:22 Adj-NNS
GRK: ἀποπλανᾷν εἰ δυνατὸν τοὺς ἐκλεκτούς
NAS: if possible, the elect.
KJV: if [it were] possible, even
INT: deceive if possible the elect

Mark 14:35 Adj-NNS
GRK: ἵνα εἰ δυνατόν ἐστιν παρέλθῃ
NAS: that if it were possible, the hour
KJV: it were possible, the hour
INT: that if possible it is might pass

Mark 14:36 Adj-NNP
GRK: πατήρ πάντα δυνατά σοι παρένεγκε
NAS: All things are possible for You; remove
KJV: all things [are] possible unto thee;
INT: Father all things [are] possible to you take away

Luke 1:49 Adj-NMS
GRK: μεγάλα ὁ δυνατός καὶ ἅγιον
NAS: For the Mighty One has done
KJV: For he that is mighty hath done to me
INT: great things the mighty one and holy [is]

Luke 14:31 Adj-NMS
GRK: βουλεύσεται εἰ δυνατός ἐστιν ἐν
NAS: whether he is strong enough with ten
KJV: whether he be able with ten
INT: takes counsel whether able he is with

Luke 18:27 Adj-NNP
GRK: παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ
NAS: with people are possible with God.
KJV: men are possible with God.
INT: with men possible with

Luke 24:19 Adj-NMS
GRK: ἀνὴρ προφήτης δυνατὸς ἐν ἔργῳ
NAS: was a prophet mighty in deed
KJV: was a prophet mighty in deed
INT: a man a prophet mighty in deed

Acts 2:24 Adj-NNS
GRK: οὐκ ἦν δυνατὸν κρατεῖσθαι αὐτὸν
KJV: not possible that he
INT: not it was possible [for] to be held him

Acts 7:22 Adj-NMS
GRK: ἦν δὲ δυνατὸς ἐν λόγοις
NAS: of the Egyptians, and he was a man of power in words
KJV: and was mighty in words
INT: he was moreover mighty in words

Acts 11:17 Adj-NMS
GRK: τίς ἤμην δυνατὸς κωλῦσαι τὸν
NAS: who was I that I could stand
KJV: was I, that I could withstand God?
INT: who was I [to be] able to forbid

Acts 18:24 Adj-NMS
GRK: εἰς Ἔφεσον δυνατὸς ὢν ἐν
NAS: to Ephesus; and he was mighty in the Scriptures.
INT: to Ephesus mighty being in

Acts 20:16 Adj-NNS
GRK: γὰρ εἰ δυνατὸν εἴη αὐτῷ
NAS: if possible, on the day
KJV: if it were possible for him, to be
INT: indeed if possible it was for him

Acts 25:5 Adj-NMP
GRK: ὑμῖν φησίν δυνατοὶ συνκαταβάντες εἴ
NAS: he said, let the influential men among
KJV: you are able, go down with
INT: you says he in power having gone down too if

Romans 4:21 Adj-NMS
GRK: ὃ ἐπήγγελται δυνατός ἐστιν καὶ
NAS: God had promised, He was able also
KJV: he was able also
INT: what he has promised able he is also

Romans 9:22 Adj-ANS
GRK: γνωρίσαι τὸ δυνατὸν αὐτοῦ ἤνεγκεν
NAS: and to make His power known,
KJV: to make his power known, endured
INT: to make known the power of him bore

Romans 11:23 Adj-NMS
GRK: ἀπιστίᾳ ἐνκεντρισθήσονται δυνατὸς γάρ ἐστιν
NAS: in, for God is able to graft
KJV: God is able to graff them
INT: in unbelief will be grafted in able indeed is

Romans 12:18 Adj-NNS
GRK: εἰ δυνατόν τὸ ἐξ
NAS: If possible, so far as it depends
KJV: If it be possible, as much as lieth in
INT: if possible out of

Romans 15:1 Adj-NMP
GRK: ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ τὰ ἀσθενήματα
NAS: Now we who are strong ought to bear
KJV: We then that are strong ought to bear
INT: we who [are] strong the failings

1 Corinthians 1:26 Adj-NMP
GRK: οὐ πολλοὶ δυνατοί οὐ πολλοὶ
NAS: not many mighty, not many
KJV: not many mighty, not many
INT: not many powerful not many

2 Corinthians 10:4 Adj-NNP
GRK: σαρκικὰ ἀλλὰ δυνατὰ τῷ θεῷ
NAS: but divinely powerful for the destruction
KJV: carnal, but mighty through God to
INT: fleshly but powerful divine

2 Corinthians 12:10 Adj-NMS
GRK: ἀσθενῶ τότε δυνατός εἰμι
NAS: then I am strong.
KJV: then am I strong.
INT: I might be weak then strong I am

2 Corinthians 13:9 Adj-NMP
GRK: ὑμεῖς δὲ δυνατοὶ ἦτε τοῦτο
NAS: are weak but you are strong; this
KJV: ye are strong: and this
INT: you however strong might be But this

Galatians 4:15 Adj-NNS
GRK: ὅτι εἰ δυνατὸν τοὺς ὀφθαλμοὺς
NAS: that, if possible, you would have plucked
KJV: if [it had been] possible, ye would have plucked out
INT: that if possible the eyes

2 Timothy 1:12 Adj-NMS
GRK: πέπεισμαι ὅτι δυνατός ἐστιν τὴν
NAS: and I am convinced that He is able to guard
KJV: that he is able to keep that which I
INT: am persuaded that able he is the

Titus 1:9 Adj-NMS
GRK: λόγου ἵνα δυνατὸς ᾖ καὶ
NAS: so that he will be able both
KJV: that he may be able by sound
INT: word that able he might be both

Hebrews 11:19 Adj-NMS
GRK: νεκρῶν ἐγείρειν δυνατὸς ὁ θεός
NAS: that God is able to raise
KJV: God [was] able to raise [him] up,
INT: [the] dead to raise able [was] God

James 3:2 Adj-NMS
GRK: τέλειος ἀνήρ δυνατὸς χαλιναγωγῆσαι καὶ
NAS: man, able to bridle
KJV: man, [and] able also
INT: a perfect man able to bridle also

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page