δυσμῶν
Englishman's Concordance
δυσμῶν (dysmōn) — 5 Occurrences

Matthew 8:11 N-GFP
GRK: ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσιν καὶ
NAS: from east and west, and recline
KJV: the east and west, and shall sit down
INT: east and west will come and

Matthew 24:27 N-GFP
GRK: φαίνεται ἕως δυσμῶν οὕτως ἔσται
NAS: even to the west, so
KJV: shineth even unto the west; so shall
INT: shines as far as [the] west so will be

Luke 12:54 N-GFP
GRK: ἀνατέλλουσαν ἐπὶ δυσμῶν εὐθέως λέγετε
NAS: rising in the west, immediately
KJV: out of the west, straightway
INT: rising up from [the] west immediately you say

Luke 13:29 N-GFP
GRK: ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν καὶ ἀπὸ
NAS: from east and west and from north
KJV: and [from] the west, and
INT: east and west and from

Revelation 21:13 N-GFP
GRK: καὶ ἀπὸ δυσμῶν πυλῶνες τρεῖς
NAS: and three gates on the west.
KJV: and on the west three gates.
INT: and on [the] west gates three

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page