ἐδέξατο
Englishman's Concordance
ἐδέξατο (edexato) — 3 Occurrences

Luke 2:28 V-AIM-3S
GRK: καὶ αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸ εἰς
NAS: then he took Him into his arms,
KJV: he him up in his
INT: also he received him into

Acts 7:38 V-AIM-3S
GRK: ἡμῶν ὃς ἐδέξατο λόγια ζῶντα
NAS: and [who was] with our fathers; and he received living
KJV: who received the lively
INT: of us who received oracles living

2 Corinthians 8:17 V-AIM-3S
GRK: μὲν παράκλησιν ἐδέξατο σπουδαιότερος δὲ
NAS: For he not only accepted our appeal,
KJV: indeed he accepted the exhortation;
INT: indeed exhortation he received more earnest moreover

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page