1209. δέχομαι (dechomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1209. δέχομαι (dechomai) — 56 Occurrences

Matthew 10:14 V-ASM-3S
GRK: ἂν μὴ δέξηται ὑμᾶς μηδὲ
NAS: Whoever does not receive you, nor
KJV: shall not receive you, nor
INT: anyhow not will receive you nor

Matthew 10:40 V-PPM/P-NMS
GRK: δεχόμενος ὑμᾶς ἐμὲ
NAS: He who receives you receives
KJV: He that receiveth you receiveth
INT: He that receives you me

Matthew 10:40 V-PIM/P-3S
GRK: ὑμᾶς ἐμὲ δέχεται καὶ ὁ
NAS: He who receives you receives Me, and he who receives
KJV: you receiveth me,
INT: you me receives and he that

Matthew 10:40 V-PPM/P-NMS
GRK: ὁ ἐμὲ δεχόμενος δέχεται τὸν
NAS: you receives Me, and he who receives Me receives
KJV: me, and he that receiveth me receiveth
INT: he that me receives receives the [one]

Matthew 10:40 V-PIM/P-3S
GRK: ἐμὲ δεχόμενος δέχεται τὸν ἀποστείλαντά
NAS: Me, and he who receives Me receives Him who sent
KJV: me receiveth him that sent
INT: me receives receives the [one] having sent

Matthew 10:41 V-PPM/P-NMS
GRK: δεχόμενος προφήτην εἰς
KJV: He that receiveth a prophet in
INT: He that receives a prophet in [the]

Matthew 10:41 V-PPM/P-NMS
GRK: καὶ ὁ δεχόμενος δίκαιον εἰς
KJV: of a righteous man shall receive a righteous man's
INT: and he that receives a righteous [man] in [the]

Matthew 11:14 V-ANM
GRK: εἰ θέλετε δέξασθαι αὐτός ἐστιν
NAS: you are willing to accept [it], John himself
KJV: if ye will receive [it], this is
INT: if you are willing to receive [it] he is

Matthew 18:5 V-ASM-3S
GRK: ὃς ἐὰν δέξηται ἓν παιδίον
NAS: And whoever receives one such
KJV: And whoso shall receive one such
INT: whoever if will receive one little child

Matthew 18:5 V-PIM/P-3S
GRK: μου ἐμὲ δέχεται
NAS: child in My name receives Me;
KJV: my name receiveth me.
INT: of me me receives

Mark 6:11 V-ASM-3S
GRK: τόπος μὴ δέξηται ὑμᾶς μηδὲ
NAS: place that does not receive you or
KJV: shall not receive you, nor
INT: place not will receive you nor

Mark 9:37 V-ASM-3S
GRK: τοιούτων παιδίων δέξηται ἐπὶ τῷ
NAS: Whoever receives one child
KJV: Whosoever shall receive one of such
INT: of such little children shall receive in the

Mark 9:37 V-PIM/P-3S
GRK: μου ἐμὲ δέχεται καὶ ὃς
NAS: in My name receives Me; and whoever
KJV: my name, receiveth me: and
INT: of me me receives and whoever

Mark 9:37 V-PSM/P-3S
GRK: ἂν ἐμὲ δέχηται οὐκ ἐμὲ
NAS: Me; and whoever receives Me does not receive
KJV: whosoever shall receive me,
INT: anyhow me shall receive not me

Mark 9:37 V-PIM/P-3S
GRK: οὐκ ἐμὲ δέχεται ἀλλὰ τὸν
NAS: receives Me does not receive Me, but Him who sent
KJV: shall receive me, receiveth not me,
INT: not me receives but the [one]

Mark 10:15 V-ASM-3S
GRK: ἂν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν
NAS: to you, whoever does not receive the kingdom
KJV: shall not receive the kingdom of God
INT: anyhow not shall receive the kingdom

Luke 2:28 V-AIM-3S
GRK: καὶ αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸ εἰς
NAS: then he took Him into his arms,
KJV: he him up in his
INT: also he received him into

Luke 8:13 V-PIM/P-3P
GRK: μετὰ χαρᾶς δέχονται τὸν λόγον
NAS: they hear, receive the word
KJV: when they hear, receive the word with
INT: with joy receive the word

Luke 9:5 V-PSM/P-3P
GRK: ἂν μὴ δέχωνται ὑμᾶς ἐξερχόμενοι
NAS: And as for those who do not receive you, as you go
KJV: will not receive you, when ye go
INT: anyhow not might receive you going forth

Luke 9:48 V-ASM-3S
GRK: Ὃς ἐὰν δέξηται τοῦτο τὸ
NAS: to them, Whoever receives this
KJV: Whosoever shall receive this
INT: whoever if shall receive this

Luke 9:48 V-PIM/P-3S
GRK: μου ἐμὲ δέχεται καὶ ὃς
NAS: in My name receives Me, and whoever
KJV: my name receiveth me: and
INT: of me me receives and whoever

Luke 9:48 V-ASM-3S
GRK: ἂν ἐμὲ δέξηται δέχεται τὸν
NAS: Me, and whoever receives Me receives
KJV: whosoever shall receive me
INT: anyhow me shall receive receives the [one]

Luke 9:48 V-PIM/P-3S
GRK: ἐμὲ δέξηται δέχεται τὸν ἀποστείλαντά
NAS: receives Me receives Him who sent
KJV: me receiveth him that sent
INT: me shall receive receives the [one] having sent

Luke 9:53 V-AIM-3P
GRK: καὶ οὐκ ἐδέξαντο αὐτόν ὅτι
NAS: But they did not receive Him, because
KJV: they did not receive him, because
INT: And not they did receive him because

Luke 10:8 V-PSM/P-3P
GRK: εἰσέρχησθε καὶ δέχωνται ὑμᾶς ἐσθίετε
NAS: you enter and they receive you, eat
KJV: and they receive you,
INT: you might enter and they receive you eat

Luke 10:10 V-PSM/P-3P
GRK: καὶ μὴ δέχωνται ὑμᾶς ἐξελθόντες
NAS: you enter and they do not receive you, go
KJV: ye enter, and they receive you not,
INT: and not they do receive you having gone out

Luke 16:4 V-ASM-3P
GRK: τῆς οἰκονομίας δέξωνταί με εἰς
NAS: from the management people will welcome me into their homes.'
KJV: of the stewardship, they may receive me
INT: the management they might receive me into

Luke 16:6 V-AMM-2S
GRK: εἶπεν αὐτῷ Δέξαι σου τὰ
NAS: And he said to him, 'Take your bill,
KJV: he said unto him, Take thy bill,
INT: he said to him Take your the

Luke 16:7 V-AMM-2S
GRK: λέγει αὐτῷ Δέξαι σου τὰ
NAS: He said to him, 'Take your bill,
KJV: he said unto him, Take thy bill,
INT: he says to him Take your

Luke 16:9 V-ASM-3P
GRK: ὅταν ἐκλίπῃ δέξωνται ὑμᾶς εἰς
NAS: it fails, they will receive you into the eternal
KJV: ye fail, they may receive you
INT: when it fails they might receive you into

Luke 18:17 V-ASM-3S
GRK: ἂν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν
NAS: to you, whoever does not receive the kingdom
KJV: shall not receive the kingdom of God
INT: anyhow not shall receive the kingdom

Luke 22:17 V-APM-NMS
GRK: καὶ δεξάμενος ποτήριον εὐχαριστήσας
NAS: And when He had taken a cup
KJV: And he took the cup, and gave thanks,
INT: And having received a cup having given thanks

John 4:45 V-AIM-3P
GRK: τὴν Γαλιλαίαν ἐδέξαντο αὐτὸν οἱ
NAS: the Galileans received Him, having seen
KJV: the Galilaeans received him,
INT: Galilee received him the

Acts 3:21 V-ANM
GRK: οὐρανὸν μὲν δέξασθαι ἄχρι χρόνων
NAS: heaven must receive until [the] period
KJV: must receive until
INT: heaven indeed receive until times

Acts 7:38 V-AIM-3S
GRK: ἡμῶν ὃς ἐδέξατο λόγια ζῶντα
NAS: and [who was] with our fathers; and he received living
KJV: who received the lively
INT: of us who received oracles living

Acts 7:59 V-AMM-2S
GRK: Κύριε Ἰησοῦ δέξαι τὸ πνεῦμά
NAS: Lord Jesus, receive my spirit!
KJV: Lord Jesus, receive my spirit.
INT: Lord Jesus receive the spirit

Acts 8:14 V-RIM/P-3S
GRK: ἀπόστολοι ὅτι δέδεκται ἡ Σαμάρεια
NAS: that Samaria had received the word
KJV: Samaria had received the word
INT: apostles that had received Samaria

Acts 11:1 V-AIM-3P
GRK: τὰ ἔθνη ἐδέξαντο τὸν λόγον
NAS: also had received the word
KJV: had also received the word of God.
INT: the Gentiles received the word

Acts 17:11 V-AIM-3P
GRK: Θεσσαλονίκῃ οἵτινες ἐδέξαντο τὸν λόγον
NAS: in Thessalonica, for they received the word
KJV: in that they received the word
INT: Thessalonica who received the word

Acts 22:5 V-APM-NMS
GRK: καὶ ἐπιστολὰς δεξάμενος πρὸς τοὺς
NAS: From them I also received letters
KJV: whom also I received letters unto
INT: also letters having received to the

Acts 28:21 V-AIM-1P
GRK: περὶ σοῦ ἐδεξάμεθα ἀπὸ τῆς
NAS: to him, We have neither received letters
KJV: We neither received letters out of
INT: concerning you received from

1 Corinthians 2:14 V-PIM/P-3S
GRK: ἄνθρωπος οὐ δέχεται τὰ τοῦ
NAS: man does not accept the things of the Spirit
KJV: man receiveth not
INT: man not receives the things of the

2 Corinthians 6:1 V-ANM
GRK: τοῦ θεοῦ δέξασθαι ὑμᾶς
NAS: urge you not to receive the grace
KJV: that ye receive not
INT: of God to receive you

2 Corinthians 7:15 V-AIM-2P
GRK: καὶ τρόμου ἐδέξασθε αὐτόν
NAS: how you received him with fear
KJV: and trembling ye received him.
INT: and trembling you received him

2 Corinthians 8:17 V-AIM-3S
GRK: μὲν παράκλησιν ἐδέξατο σπουδαιότερος δὲ
NAS: For he not only accepted our appeal,
KJV: indeed he accepted the exhortation;
INT: indeed exhortation he received more earnest moreover

2 Corinthians 11:4 V-AIM-2P
GRK: ὃ οὐκ ἐδέξασθε καλῶς ἀνέχεσθε
NAS: which you have not accepted, you bear
KJV: ye have not accepted, ye might well
INT: which not you did accept well are you bearing with [it]

2 Corinthians 11:16 V-AMM-2P
GRK: ὡς ἄφρονα δέξασθέ με ἵνα
NAS: but if [you do], receive me even
KJV: as a fool receive me, that
INT: as a fool receive me that

Galatians 4:14 V-AIM-2P
GRK: ἄγγελον θεοῦ ἐδέξασθέ με ὡς
NAS: loathe, but you received me as an angel
KJV: rejected; but received me as
INT: an angel of God you received me as

Ephesians 6:17 V-AMM-2P
GRK: τοῦ σωτηρίου δέξασθε καὶ τὴν
NAS: And take THE HELMET OF SALVATION,
KJV: And take the helmet of salvation,
INT: of salvation take and the

Philippians 4:18 V-APM-NMS
GRK: περισσεύω πεπλήρωμαι δεξάμενος παρὰ Ἐπαφροδίτου
NAS: I am amply supplied, having received from Epaphroditus
KJV: I am full, having received of
INT: abound I am full having received from Epaphroditus

Colossians 4:10 V-AMM-2P
GRK: πρὸς ὑμᾶς δέξασθε αὐτόν
NAS: if he comes to you, welcome him);
KJV: unto you, receive him;)
INT: to you receive him

1 Thessalonians 1:6 V-APM-NMP
GRK: τοῦ κυρίου δεξάμενοι τὸν λόγον
NAS: of us and of the Lord, having received the word
KJV: of the Lord, having received the word
INT: of the Lord having accepted the word

1 Thessalonians 2:13 V-AIM-2P
GRK: τοῦ θεοῦ ἐδέξασθε οὐ λόγον
NAS: you heard from us, you accepted [it] not [as] the word
KJV: us, ye received [it] not
INT: of God you accepted not [the] word

2 Thessalonians 2:10 V-AIM-3P
GRK: ἀληθείας οὐκ ἐδέξαντο εἰς τὸ
NAS: because they did not receive the love
KJV: because they received not
INT: truth not they received for

Hebrews 11:31 V-APM-NFS
GRK: τοῖς ἀπειθήσασιν δεξαμένη τοὺς κατασκόπους
NAS: who were disobedient, after she had welcomed the spies
KJV: with them that believed not, when she had received the spies
INT: the [ones] having disobeyed having received the spies

James 1:21 V-AMM-2P
GRK: ἐν πραΰτητι δέξασθε τὸν ἔμφυτον
NAS: in humility receive the word
KJV: of naughtiness, and receive with
INT: in humility accept the implanted

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page