ἐλογίσθημεν
Englishman's Concordance
ἐλογίσθημεν (elogisthēmen) — 1 Occurrence

Romans 8:36 V-AIP-1P
GRK: τὴν ἡμέραν ἐλογίσθημεν ὡς πρόβατα
NAS: DAY LONG; WE WERE CONSIDERED AS SHEEP
KJV: the day long; we are accounted as
INT: the day we were considered as sheep

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page