3049. λογίζομαι (logizomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3049. λογίζομαι (logizomai) — 41 Occurrences

Mark 15:28 V-AIP-3S
GRK: μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη
KJV: And he was numbered with
INT: with [the] lawless he was reckoned

Luke 22:37 V-AIP-3S
GRK: μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη καὶ γὰρ
NAS: be fulfilled in Me, 'AND HE WAS NUMBERED WITH TRANSGRESSORS;
KJV: And he was reckoned among
INT: with [the] lawless he was reckoned also indeed

John 11:50 V-PIM/P-2P
GRK: οὐδὲ λογίζεσθε ὅτι συμφέρει
NAS: nor do you take into account that it is expedient
INT: nor consider you that it is profitable

Acts 19:27 V-ANP
GRK: εἰς οὐθὲν λογισθῆναι μέλλειν τε
NAS: Artemis be regarded as worthless
INT: for nothing be reckoned be about and

Romans 2:3 V-PIM/P-2S
GRK: λογίζῃ δὲ τοῦτο
NAS: But do you suppose this, O
KJV: And thinkest thou this, O
INT: reckon you moreover this

Romans 2:26 V-FIP-3S
GRK: εἰς περιτομὴν λογισθήσεται
NAS: will not his uncircumcision be regarded as circumcision?
KJV: uncircumcision be counted for
INT: for circumcision will be reckoned

Romans 3:28 V-PIM/P-1P
GRK: λογιζόμεθα γὰρ δικαιοῦσθαι
NAS: For we maintain that a man
KJV: Therefore we conclude that a man
INT: We reckon therefore to be justified

Romans 4:3 V-AIP-3S
GRK: θεῷ καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς
NAS: GOD, AND IT WAS CREDITED TO HIM AS RIGHTEOUSNESS.
KJV: God, and it was counted unto him for
INT: God and it was reckoned to him for

Romans 4:4 V-PIM/P-3S
GRK: μισθὸς οὐ λογίζεται κατὰ χάριν
NAS: his wage is not credited as a favor,
KJV: the reward not reckoned of grace,
INT: reward not is reckoned according to grace

Romans 4:5 V-PIM/P-3S
GRK: τὸν ἀσεβῆ λογίζεται ἡ πίστις
NAS: his faith is credited as righteousness,
KJV: faith is counted for
INT: the ungodly is reckoned the faith

Romans 4:6 V-PIM/P-3S
GRK: ὁ θεὸς λογίζεται δικαιοσύνην χωρὶς
NAS: God credits righteousness
KJV: God imputeth righteousness
INT: God credits righteousness apart from

Romans 4:8 V-ASM-3S
GRK: οὐ μὴ λογίσηται Κύριος ἁμαρτίαν
NAS: THE LORD WILL NOT TAKE INTO ACCOUNT.
KJV: will not impute sin.
INT: no not will reckon [the] Lord sin

Romans 4:9 V-AIP-3S
GRK: λέγομεν γάρ Ἐλογίσθη τῷ Ἀβραὰμ
NAS: FAITH WAS CREDITED TO ABRAHAM
KJV: that faith was reckoned to Abraham for
INT: we say indeed was credited to Abraham

Romans 4:10 V-AIP-3S
GRK: πῶς οὖν ἐλογίσθη ἐν περιτομῇ
NAS: then was it credited? While he was circumcised,
KJV: was it then reckoned? when he was in
INT: How then was it credited in circumcision

Romans 4:11 V-ANP
GRK: εἰς τὸ λογισθῆναι καὶ αὐτοῖς
NAS: that righteousness might be credited to them,
KJV: righteousness might be imputed unto them
INT: for to be credited moreover to them

Romans 4:22 V-AIP-3S
GRK: διὸ καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς
NAS: IT WAS ALSO CREDITED TO HIM AS RIGHTEOUSNESS.
KJV: therefore it was imputed to him
INT: therefore also it was credited to him for

Romans 4:23 V-AIP-3S
GRK: μόνον ὅτι ἐλογίσθη αὐτῷ
NAS: was it written that it was credited to him,
KJV: alone, that it was imputed to him;
INT: only that it was credited to him

Romans 4:24 V-PNM/P
GRK: οἷς μέλλει λογίζεσθαι τοῖς πιστεύουσιν
NAS: it will be credited, as those
KJV: it shall be imputed, if we believe
INT: to whom it is about to be credited to those that believe

Romans 6:11 V-PMM/P-2P
GRK: καὶ ὑμεῖς λογίζεσθε ἑαυτοὺς εἶναι
NAS: Even so consider yourselves to be dead
KJV: Likewise reckon ye also
INT: also you consider yourselves to be

Romans 8:18 V-PIM/P-1S
GRK: Λογίζομαι γὰρ ὅτι
NAS: For I consider that the sufferings
KJV: For I reckon that the sufferings
INT: I reckon indeed that

Romans 8:36 V-AIP-1P
GRK: τὴν ἡμέραν ἐλογίσθημεν ὡς πρόβατα
NAS: DAY LONG; WE WERE CONSIDERED AS SHEEP
KJV: the day long; we are accounted as
INT: the day we were considered as sheep

Romans 9:8 V-PIM/P-3S
GRK: τῆς ἐπαγγελίας λογίζεται εἰς σπέρμα
NAS: of the promise are regarded as descendants.
KJV: of the promise are counted for
INT: of the promise are reckoned for seed

Romans 14:14 V-PPM/P-DMS
GRK: μὴ τῷ λογιζομένῳ τι κοινὸν
NAS: in itself; but to him who thinks anything
KJV: but to him that esteemeth any thing
INT: not to him who reckons anything unclean

1 Corinthians 4:1 V-PMM/P-3S
GRK: Οὕτως ἡμᾶς λογιζέσθω ἄνθρωπος ὡς
NAS: Let a man regard us in this manner,
KJV: a man so account of us, as
INT: So of us let reckon a man as

1 Corinthians 13:5 V-PIM/P-3S
GRK: παροξύνεται οὐ λογίζεται τὸ κακόν
NAS: is not provoked, does not take into account a wrong
KJV: not easily provoked, thinketh no evil;
INT: is easily provoked not thinks evil

1 Corinthians 13:11 V-IIM/P-1S
GRK: ὡς νήπιος ἐλογιζόμην ὡς νήπιος
NAS: like a child, reason like a child;
KJV: as a child, I thought as a child:
INT: as a child I reasoned as a child

2 Corinthians 3:5 V-ANM
GRK: ἱκανοί ἐσμεν λογίσασθαί τι ὡς
NAS: in ourselves to consider anything
KJV: of ourselves to think any thing as
INT: competent we are to reckon anything as

2 Corinthians 5:19 V-PPM/P-NMS
GRK: ἑαυτῷ μὴ λογιζόμενος αὐτοῖς τὰ
NAS: to Himself, not counting their trespasses
KJV: not imputing their
INT: to himself not reckoning to them the

2 Corinthians 10:2 V-PIM/P-1S
GRK: πεποιθήσει ᾗ λογίζομαι τολμῆσαι ἐπί
NAS: with which I propose to be courageous
KJV: wherewith I think to be bold
INT: confidence with which I reckon to be daring toward

2 Corinthians 10:2 V-PPM/P-AMP
GRK: τινας τοὺς λογιζομένους ἡμᾶς ὡς
NAS: some, who regard us as if
KJV: some, which think of us as
INT: some who reckon of us as

2 Corinthians 10:7 V-PMM/P-3S
GRK: εἶναι τοῦτο λογιζέσθω πάλιν ἐφ'
NAS: that he is Christ's, let him consider this
KJV: of himself think this again,
INT: to be this let him reckon again within

2 Corinthians 10:11 V-PMM/P-3S
GRK: τοῦτο λογιζέσθω ὁ τοιοῦτος
NAS: a person consider this,
KJV: Let such an one think this, that,
INT: This let reckon such a one

2 Corinthians 11:5 V-PIM/P-1S
GRK: λογίζομαι γὰρ μηδὲν
NAS: For I consider myself not in the least
KJV: [him].For I suppose I was not a whit
INT: I reckon for in nothing

2 Corinthians 12:6 V-ASM-3S
GRK: εἰς ἐμὲ λογίσηται ὑπὲρ ὃ
NAS: one will credit me with more than
KJV: lest any man should think of me
INT: as to me should reckon more than what

Galatians 3:6 V-AIP-3S
GRK: θεῷ καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς
NAS: GOD, AND IT WAS RECKONED TO HIM AS RIGHTEOUSNESS.
KJV: God, and it was accounted to him for
INT: God and it was reckoned to him for

Philippians 3:13 V-PIM/P-1S
GRK: ἐμαυτὸν οὐ λογίζομαι κατειληφέναι ἓν
NAS: Brethren, I do not regard myself
KJV: Brethren, I count not myself
INT: myself not do reckon to have laid hold one thing

Philippians 4:8 V-PMM/P-2P
GRK: ἔπαινος ταῦτα λογίζεσθε
NAS: worthy of praise, dwell on these things.
KJV: praise, think on these things.
INT: [worthy of] praise these things consider

2 Timothy 4:16 V-AOP-3S
GRK: μὴ αὐτοῖς λογισθείη
NAS: deserted me; may it not be counted against them.
KJV: not be laid to their charge.
INT: Not to them may it be reckoned

Hebrews 11:19 V-APM-NMS
GRK: λογισάμενος ὅτι καὶ
NAS: He considered that God is able
KJV: Accounting that God
INT: having reckoned that even

James 2:23 V-AIP-3S
GRK: θεῷ καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς
NAS: GOD, AND IT WAS RECKONED TO HIM AS RIGHTEOUSNESS,
KJV: God, and it was imputed unto him for
INT: God and it was reckoned to him for

1 Peter 5:12 V-PIM/P-1S
GRK: ἀδελφοῦ ὡς λογίζομαι δι' ὀλίγων
NAS: (for so I regard [him]), I have written
KJV: as I suppose, I have written
INT: brother as I reckon because of briefly

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page