ἐνδεικνυμένους
Englishman's Concordance
ἐνδεικνυμένους (endeiknymenous) — 2 Occurrences

Titus 2:10 V-PPM-AMP
GRK: πᾶσαν πίστιν ἐνδεικνυμένους ἀγαθήν ἵνα
NAS: not pilfering, but showing all good
KJV: purloining, but shewing all good
INT: all fidelity showing good that

Titus 3:2 V-PPM-AMP
GRK: ἐπιεικεῖς πᾶσαν ἐνδεικνυμένους πραΰτητα πρὸς
NAS: gentle, showing every
KJV: [but] gentle, shewing all
INT: [to be] gentle all showing humility toward

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page