1731. ἐνδείκνυμι (endeiknumi)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1731. ἐνδείκνυμι (endeiknumi) — 11 Occurrences

Romans 2:15 V-PIM-3P
GRK: οἵτινες ἐνδείκνυνται τὸ ἔργον
NAS: in that they show the work of the Law
KJV: Which shew the work of the law
INT: who show the work

Romans 9:17 V-ASM-1S
GRK: σε ὅπως ἐνδείξωμαι ἐν σοὶ
NAS: PURPOSE I RAISED YOU UP, TO DEMONSTRATE MY POWER
KJV: up, that I might shew my power
INT: you so that I might show in you

Romans 9:22 V-ANM
GRK: ὁ θεὸς ἐνδείξασθαι τὴν ὀργὴν
NAS: although willing to demonstrate His wrath
KJV: God, willing to shew [his] wrath, and
INT: God to show the wrath

2 Corinthians 8:24 V-AMM-2P
GRK: εἰς αὐτοὺς ἐνδεικνύμενοι εἰς πρόσωπον
NAS: the churches, show them the proof
KJV: Wherefore shew ye to them,
INT: to them show you in face

Ephesians 2:7 V-ASM-3S
GRK: ἵνα ἐνδείξηται ἐν τοῖς
NAS: to come He might show the surpassing
KJV: to come he might shew the exceeding
INT: that he might show in the

1 Timothy 1:16 V-ASM-3S
GRK: ἐμοὶ πρώτῳ ἐνδείξηται Χριστὸς Ἰησοῦς
NAS: Christ might demonstrate His perfect
KJV: Christ might shew forth all
INT: me [the] foremost might show forth Christ Jesus

2 Timothy 4:14 V-AIM-3S
GRK: μοι κακὰ ἐνεδείξατο ἀποδώσει αὐτῷ
NAS: the coppersmith did me much
KJV: Alexander the coppersmith did me much
INT: against me evil things did May give to him

Titus 2:10 V-PPM-AMP
GRK: πᾶσαν πίστιν ἐνδεικνυμένους ἀγαθήν ἵνα
NAS: not pilfering, but showing all good
KJV: purloining, but shewing all good
INT: all fidelity showing good that

Titus 3:2 V-PPM-AMP
GRK: ἐπιεικεῖς πᾶσαν ἐνδεικνυμένους πραΰτητα πρὸς
NAS: gentle, showing every
KJV: [but] gentle, shewing all
INT: [to be] gentle all showing humility toward

Hebrews 6:10 V-AIM-2P
GRK: ἀγάπης ἧς ἐνεδείξασθε εἰς τὸ
NAS: which you have shown toward
KJV: which ye have shewed toward
INT: love which you did show to the

Hebrews 6:11 V-PNM
GRK: τὴν αὐτὴν ἐνδείκνυσθαι σπουδὴν πρὸς
NAS: that each one of you show the same
KJV: of you do shew the same
INT: the same to show earnestness to

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page