ἐνκαυχᾶσθαι
Englishman's Concordance
ἐνκαυχᾶσθαι (enkauchasthai) — 1 Occurrence

2 Thessalonians 1:4 V-PNM/P
GRK: ἐν ὑμῖν ἐνκαυχᾶσθαι ἐν ταῖς
KJV: that we ourselves glory in you
INT: in you to boast in the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page