2744. καυχάομαι (kauchaomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2744. καυχάομαι (kauchaomai) — 38 Occurrences

Romans 2:17 V-PIM/P-2S
GRK: νόμῳ καὶ καυχᾶσαι ἐν θεῷ
NAS: upon the Law and boast in God,
KJV: and makest thy boast of
INT: law and boast in God

Romans 2:23 V-PIM/P-2S
GRK: ἐν νόμῳ καυχᾶσαι διὰ τῆς
NAS: You who boast in the Law, through
KJV: Thou that makest thy boast of the law,
INT: in law boast through the

Romans 5:2 V-PIM/P-1P
GRK: ἑστήκαμεν καὶ καυχώμεθα ἐπ' ἐλπίδι
NAS: we stand; and we exult in hope
KJV: we stand, and rejoice in hope
INT: we stand also we boast in hope

Romans 5:3 V-PIM/P-1P
GRK: ἀλλὰ καὶ καυχώμεθα ἐν ταῖς
NAS: this, but we also exult in our tribulations,
KJV: [so], but we glory in
INT: but also we boast in the

Romans 5:11 V-PPM/P-NMP
GRK: ἀλλὰ καὶ καυχώμενοι ἐν τῷ
NAS: this, but we also exult in God
KJV: [so], but we also joy in God
INT: but also we rejoice in

1 Corinthians 1:29 V-ASM-3S
GRK: ὅπως μὴ καυχήσηται πᾶσα σὰρξ
NAS: that no man may boast before God.
KJV: no flesh should glory in his presence.
INT: so that not might boast all flesh

1 Corinthians 1:31 V-PPM/P-NMS
GRK: γέγραπται Ὁ καυχώμενος ἐν Κυρίῳ
NAS: as it is written, LET HIM WHO BOASTS, BOAST
KJV: it is written, He that glorieth, let him glory
INT: it has been written He that boasts in [the] Lord

1 Corinthians 1:31 V-PMM/P-3S
GRK: ἐν Κυρίῳ καυχάσθω
NAS: LET HIM WHO BOASTS, BOAST IN THE LORD.
KJV: He that glorieth, let him glory in
INT: in [the] Lord let him boast

1 Corinthians 3:21 V-PMM/P-3S
GRK: ὥστε μηδεὶς καυχάσθω ἐν ἀνθρώποις
NAS: let no one boast in men.
KJV: let no man glory in men.
INT: So that no one let boast in men

1 Corinthians 4:7 V-PIM/P-2S
GRK: ἔλαβες τί καυχᾶσαι ὡς μὴ
NAS: it, why do you boast as if
KJV: [it], why dost thou glory, as
INT: you did receive why boast you as not

1 Corinthians 13:3 V-ASM-1S
GRK: μου ἵνα καυχήσωμαι ἀγάπην δὲ
INT: of me that I might be burned love however

2 Corinthians 5:12 V-PPM/P-AMP
GRK: ἐν προσώπῳ καυχωμένους καὶ μὴ
NAS: [an answer] for those who take pride in appearance
KJV: somewhat to [answer] them which glory in
INT: in appearance boasting and not

2 Corinthians 7:14 V-RIM/P-1S
GRK: ὑπὲρ ὑμῶν κεκαύχημαι οὐ κατῃσχύνθην
NAS: in anything I have boasted to him about
KJV: For if I have boasted any thing to him
INT: about you I have boasted not I was put to shame

2 Corinthians 9:2 V-PIM/P-1S
GRK: ὑπὲρ ὑμῶν καυχῶμαι Μακεδόσιν ὅτι
NAS: of which I boast about
KJV: mind, for which I boast of you
INT: concerning you I boast of to Macedonians that

2 Corinthians 10:8 V-ASM-1S
GRK: περισσότερόν τι καυχήσωμαι περὶ τῆς
NAS: For even if I boast somewhat further
KJV: though I should boast somewhat
INT: more abundantly somewhat I should boast concerning the

2 Corinthians 10:13 V-FIM-1P
GRK: τὰ ἄμετρα καυχησόμεθα ἀλλὰ κατὰ
NAS: But we will not boast beyond
KJV: not boast of things without
INT: the things beyond measure will boast but according to

2 Corinthians 10:15 V-PPM/P-NMP
GRK: τὰ ἄμετρα καυχώμενοι ἐν ἀλλοτρίοις
NAS: not boasting beyond [our] measure,
KJV: Not boasting of things without
INT: the things beyond measure boasting in others'

2 Corinthians 10:16 V-ANM
GRK: τὰ ἕτοιμα καυχήσασθαι
NAS: even to the regions beyond you, [and] not to boast in what has been accomplished
KJV: [and] not to boast in
INT: things ready to boast

2 Corinthians 10:17 V-PPM/P-NMS
GRK: Ὁ δὲ καυχώμενος ἐν Κυρίῳ
NAS: But HE WHO BOASTS IS TO BOAST
KJV: But he that glorieth, let him glory in
INT: he who moreover boasts in [the] Lord

2 Corinthians 10:17 V-PMM/P-3S
GRK: ἐν Κυρίῳ καυχάσθω
NAS: But HE WHO BOASTS IS TO BOAST IN THE LORD.
KJV: he that glorieth, let him glory in
INT: in [the] Lord let him boast

2 Corinthians 11:12 V-PIM/P-3P
GRK: ἐν ᾧ καυχῶνται εὑρεθῶσιν καθὼς
NAS: as we are in the matter about which they are boasting.
KJV: wherein they glory, they may be found
INT: wherein what they boast they might be found as

2 Corinthians 11:16 V-ASM-1S
GRK: μικρόν τι καυχήσωμαι
NAS: so that I also may boast a little.
KJV: that I may boast myself a little.
INT: little a might boast

2 Corinthians 11:18 V-PIM/P-3P
GRK: ἐπεὶ πολλοὶ καυχῶνται κατὰ τὴν
NAS: many boast according
KJV: many glory after
INT: Since many boast according to the

2 Corinthians 11:18 V-FIM-1S
GRK: σάρκα κἀγὼ καυχήσομαι
NAS: to the flesh, I will boast also.
KJV: after the flesh, I will glory also.
INT: flesh I also will boast

2 Corinthians 11:30 V-PNM/P
GRK: εἰ καυχᾶσθαι δεῖ τὰ
NAS: I have to boast, I will boast
KJV: I must needs glory, I will glory
INT: If to boast it behoves [in] the things

2 Corinthians 11:30 V-FIM-1S
GRK: ἀσθενείας μου καυχήσομαι
NAS: to boast, I will boast of what pertains to my weakness.
KJV: glory, I will glory of the things which concern
INT: weakness of me I will boast

2 Corinthians 12:1 V-PNM/P
GRK: Καυχᾶσθαι δεῖ οὐ
NAS: Boasting is necessary, though
KJV: for me doubtless to glory. I will come
INT: To boast indeed not

2 Corinthians 12:5 V-FIM-1S
GRK: τοῦ τοιούτου καυχήσομαι ὑπὲρ δὲ
NAS: of such a man I will boast; but on my own
KJV: Of such an one will I glory: yet of
INT: such a one I will boast Concerning however

2 Corinthians 12:5 V-FIM-1S
GRK: ἐμαυτοῦ οὐ καυχήσομαι εἰ μὴ
NAS: behalf I will not boast, except
KJV: I will not glory, but in
INT: myself not I will boast if not

2 Corinthians 12:6 V-ANM
GRK: γὰρ θελήσω καυχήσασθαι οὐκ ἔσομαι
NAS: I do wish to boast I will not be foolish,
KJV: I would desire to glory, I shall
INT: indeed I should desire to boast not I will be

2 Corinthians 12:9 V-FIM-1S
GRK: οὖν μᾶλλον καυχήσομαι ἐν ταῖς
NAS: I will rather boast about
KJV: will I rather glory in my
INT: therefore rather will I boast in the

Galatians 6:13 V-ASM-3P
GRK: ὑμετέρᾳ σαρκὶ καυχήσωνται
NAS: so that they may boast in your flesh.
KJV: that they may glory in
INT: your flesh they might boast

Galatians 6:14 V-PNM/P
GRK: μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ
NAS: But may it never be that I would boast, except
KJV: that I should glory, save
INT: never may it be to boast if never

Ephesians 2:9 V-ASM-3S
GRK: μή τις καυχήσηται
NAS: that no one may boast.
KJV: lest any man should boast.
INT: not anyone might boast

Philippians 3:3 V-PPM/P-NMP
GRK: λατρεύοντες καὶ καυχώμενοι ἐν Χριστῷ
NAS: of God and glory in Christ
KJV: in the spirit, and rejoice in Christ
INT: worship and glory in Christ

2 Thessalonians 1:4 V-PNM/P
GRK: ἐν ὑμῖν ἐνκαυχᾶσθαι ἐν ταῖς
KJV: that we ourselves glory in you
INT: in you to boast in the

James 1:9 V-PMM/P-3S
GRK: Καυχάσθω δὲ ὁ
NAS: of humble circumstances is to glory in his high position;
KJV: of low degree rejoice in
INT: let boast moreover the

James 4:16 V-PIM/P-2P
GRK: νῦν δὲ καυχᾶσθε ἐν ταῖς
NAS: But as it is, you boast in your arrogance;
KJV: But now ye rejoice in your
INT: now however you boast in the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page