καυχήσωμαι
Englishman's Concordance
καυχήσωμαι (kauchēsōmai) — 3 Occurrences

1 Corinthians 13:3 V-ASM-1S
GRK: μου ἵνα καυχήσωμαι ἀγάπην δὲ
INT: of me that I might be burned love however

2 Corinthians 10:8 V-ASM-1S
GRK: περισσότερόν τι καυχήσωμαι περὶ τῆς
NAS: For even if I boast somewhat further
KJV: though I should boast somewhat
INT: more abundantly somewhat I should boast concerning the

2 Corinthians 11:16 V-ASM-1S
GRK: μικρόν τι καυχήσωμαι
NAS: so that I also may boast a little.
KJV: that I may boast myself a little.
INT: little a might boast

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page