ἐπαγγελίαν
Englishman's Concordance
ἐπαγγελίαν (epangelian) — 16 Occurrences

Luke 24:49 N-AFS
GRK: ἀποστέλλω τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός
NAS: I am sending forth the promise of My Father
KJV: I send the promise of my Father
INT: send the promise of the Father

Acts 1:4 N-AFS
GRK: περιμένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρὸς
NAS: for what the Father had promised, Which,
KJV: wait for the promise of the Father,
INT: to await the promise of the Father

Acts 2:33 N-AFS
GRK: τήν τε ἐπαγγελίαν τοῦ πνεύματος
NAS: from the Father the promise of the Holy
KJV: the Father the promise of the Holy
INT: and [the] promise of the Spirit

Acts 13:23 N-AFS
GRK: σπέρματος κατ' ἐπαγγελίαν ἤγαγεν τῷ
NAS: according to promise, God
KJV: according to [his] promise raised
INT: seed according to promise raised up

Acts 13:32 N-AFS
GRK: τοὺς πατέρας ἐπαγγελίαν γενομένην
NAS: And we preach to you the good news of the promise made
KJV: how that the promise which was made
INT: the fathers promise having been made

Acts 23:21 N-AFS
GRK: ἀπὸ σοῦ ἐπαγγελίαν
NAS: and waiting for the promise from you.
KJV: looking for a promise from
INT: from you promise

Romans 4:16 N-AFS
GRK: βεβαίαν τὴν ἐπαγγελίαν παντὶ τῷ
NAS: so that the promise will be guaranteed
KJV: to the end the promise might be
INT: sure the promise to all the

Romans 4:20 N-AFS
GRK: δὲ τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ θεοῦ
NAS: with respect to the promise of God,
KJV: at the promise of God
INT: moreover the promise of God

Galatians 3:14 N-AFS
GRK: ἵνα τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πνεύματος
NAS: that we would receive the promise of the Spirit
KJV: we might receive the promise of the Spirit
INT: that the promise of the Spirit

Galatians 3:17 N-AFS
GRK: καταργῆσαι τὴν ἐπαγγελίαν
NAS: so as to nullify the promise.
KJV: it should make the promise of none effect.
INT: to nullify the promise

Galatians 3:29 N-AFS
GRK: ἐστέ κατ' ἐπαγγελίαν κληρονόμοι
NAS: heirs according to promise.
KJV: heirs according to the promise.
INT: you are according to [the] promise heirs

1 Timothy 4:8 N-AFS
GRK: ὠφέλιμός ἐστιν ἐπαγγελίαν ἔχουσα ζωῆς
NAS: since it holds promise for the present
KJV: having promise of the life
INT: profitable is promise having of life

2 Timothy 1:1 N-AFS
GRK: θεοῦ κατ' ἐπαγγελίαν ζωῆς τῆς
NAS: according to the promise of life
KJV: according to the promise of life
INT: of God according to promise of life which [is]

Hebrews 9:15 N-AFS
GRK: παραβάσεων τὴν ἐπαγγελίαν λάβωσιν οἱ
NAS: may receive the promise of the eternal
KJV: might receive the promise of eternal
INT: transgressions the promise might receive they who

Hebrews 10:36 N-AFS
GRK: κομίσησθε τὴν ἐπαγγελίαν
NAS: you may receive what was promised.
KJV: of God, ye might receive the promise.
INT: you might receive the promise

Hebrews 11:39 N-AFS
GRK: ἐκομίσαντο τὴν ἐπαγγελίαν
NAS: did not receive what was promised,
KJV: received not the promise:
INT: did receive the promise

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page