ἐπλήρωσεν
Englishman's Concordance
ἐπλήρωσεν (eplērōsen) — 4 Occurrences

Luke 7:1 V-AIA-3S
GRK: Ἐπειδὴ ἐπλήρωσεν πάντα τὰ
NAS: When He had completed all
KJV: Now when he had ended all his
INT: And when he had completed all the

Acts 2:2 V-AIA-3S
GRK: βιαίας καὶ ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν
NAS: wind, and it filled the whole
KJV: wind, and it filled all the house
INT: violent and filled all the

Acts 3:18 V-AIA-3S
GRK: χριστὸν αὐτοῦ ἐπλήρωσεν οὕτως
NAS: would suffer, He has thus fulfilled.
KJV: he hath so fulfilled.
INT: Christ of him he fulfilled thus

Acts 5:3 V-AIA-3S
GRK: διὰ τί ἐπλήρωσεν ὁ Σατανᾶς
NAS: why has Satan filled your heart to lie
KJV: why hath Satan filled thine heart
INT: because of why did fill Satan

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4137
88 Occurrences


ἐπλήρωσαν — 2 Occ.
ἐπλήρωσεν — 4 Occ.
ἐπληρώθη — 7 Occ.
ἐπλήρου — 1 Occ.
ἐπληροῦντο — 2 Occ.
ἐπληροῦτο — 1 Occ.
πεπληρώκατε — 1 Occ.
πεπλήρωκεν — 2 Occ.
πεπληρωκέναι — 1 Occ.
πεπλήρωμαι — 2 Occ.
πεπληρωμένα — 1 Occ.
πεπληρωμένη — 3 Occ.
πεπληρωμένην — 1 Occ.
πεπληρωμένοι — 3 Occ.
πεπληρωμένους — 1 Occ.
Πεπλήρωται — 5 Occ.
πληρῶσαι — 4 Occ.
πληρώσαντες — 1 Occ.
πληρώσατε — 2 Occ.
πληρώσῃ — 2 Occ.
πληρώσει — 1 Occ.
πληρώσεις — 1 Occ.
πληρωθῇ — 21 Occ.
πληρωθῆναι — 2 Occ.
πληρωθήσεται — 1 Occ.
πληρωθήσονται — 1 Occ.
πληρωθῆτε — 2 Occ.
πληρωθείσης — 1 Occ.
πληρωθέντων — 1 Occ.
πληρωθῶ — 1 Occ.
πληρωθῶσιν — 5 Occ.
πληροῖς — 1 Occ.
πληρούμενον — 1 Occ.
πληρουμένου — 1 Occ.
πληροῦν — 1 Occ.
πληροῦσθε — 1 Occ.
Additional Entries
πεπληροφορημένων — 1 Occ.
πεπληροφορημένοι — 1 Occ.
πληροφόρησον — 1 Occ.
πληροφορηθῇ — 1 Occ.
πληροφορηθεὶς — 1 Occ.
πληροφορείσθω — 1 Occ.
πληροφορίᾳ — 2 Occ.
πληροφορίαν — 1 Occ.
πληροφορίας — 1 Occ.
ἐπλήρωσαν — 2 Occ.
ἐπληρώθη — 7 Occ.
ἐπλήρου — 1 Occ.
ἐπληροῦντο — 2 Occ.
ἐπληροῦτο — 1 Occ.
πεπληρώκατε — 1 Occ.
πεπλήρωκεν — 2 Occ.
πεπληρωκέναι — 1 Occ.
πεπλήρωμαι — 2 Occ.
πεπληρωμένα — 1 Occ.
πεπληρωμένη — 3 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page