ἐπληρώθη
Englishman's Concordance
ἐπληρώθη (eplērōthē) — 7 Occurrences

Matthew 2:17 V-AIP-3S
GRK: Τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν
NAS: Jeremiah the prophet was fulfilled:
KJV: Then was fulfilled that which
INT: Then was fulfilled that having been spoken

Matthew 13:48 V-AIP-3S
GRK: ἣν ὅτε ἐπληρώθη ἀναβιβάσαντες ἐπὶ
NAS: and when it was filled, they drew
KJV: Which, when it was full, they drew to
INT: which when it was filled having drawn up on

Matthew 27:9 V-AIP-3S
GRK: Τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν
NAS: the prophet was fulfilled: AND THEY TOOK
KJV: Then was fulfilled that which
INT: Then was fulfilled that having been spoken

Mark 15:28 V-AIP-3S
GRK: καὶ ἐπληρώθη ἡ γραφὴ
KJV: the scripture was fulfilled, which
INT: And was fulfilled the Scripture

John 12:3 V-AIP-3S
GRK: δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τῆς
NAS: and the house was filled with the fragrance
KJV: the house was filled with
INT: and [the] house was filled with the

Acts 19:21 V-AIP-3S
GRK: ΩΣ ΔΕ ΕΠΛΗΡΩΘΗ ταῦτα ἔθετο
NAS: these things were finished, Paul
KJV: these things were ended, Paul
INT: after moreover were fulfilled these things purposed

James 2:23 V-AIP-3S
GRK: καὶ ἐπληρώθη ἡ γραφὴ
NAS: and the Scripture was fulfilled which says,
KJV: the scripture was fulfilled which saith,
INT: And was fulfilled the Scripture

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4137
88 Occurrences


ἐπλήρωσαν — 2 Occ.
ἐπλήρωσεν — 4 Occ.
ἐπληρώθη — 7 Occ.
ἐπλήρου — 1 Occ.
ἐπληροῦντο — 2 Occ.
ἐπληροῦτο — 1 Occ.
πεπληρώκατε — 1 Occ.
πεπλήρωκεν — 2 Occ.
πεπληρωκέναι — 1 Occ.
πεπλήρωμαι — 2 Occ.
πεπληρωμένα — 1 Occ.
πεπληρωμένη — 3 Occ.
πεπληρωμένην — 1 Occ.
πεπληρωμένοι — 3 Occ.
πεπληρωμένους — 1 Occ.
Πεπλήρωται — 5 Occ.
πληρῶσαι — 4 Occ.
πληρώσαντες — 1 Occ.
πληρώσατε — 2 Occ.
πληρώσῃ — 2 Occ.
πληρώσει — 1 Occ.
πληρώσεις — 1 Occ.
πληρωθῇ — 21 Occ.
πληρωθῆναι — 2 Occ.
πληρωθήσεται — 1 Occ.
πληρωθήσονται — 1 Occ.
πληρωθῆτε — 2 Occ.
πληρωθείσης — 1 Occ.
πληρωθέντων — 1 Occ.
πληρωθῶ — 1 Occ.
πληρωθῶσιν — 5 Occ.
πληροῖς — 1 Occ.
πληρούμενον — 1 Occ.
πληρουμένου — 1 Occ.
πληροῦν — 1 Occ.
πληροῦσθε — 1 Occ.
Additional Entries
πεπληροφορημένοι — 1 Occ.
πληροφόρησον — 1 Occ.
πληροφορηθῇ — 1 Occ.
πληροφορηθεὶς — 1 Occ.
πληροφορείσθω — 1 Occ.
πληροφορίᾳ — 2 Occ.
πληροφορίαν — 1 Occ.
πληροφορίας — 1 Occ.
ἐπλήρωσαν — 2 Occ.
ἐπλήρωσεν — 4 Occ.
ἐπλήρου — 1 Occ.
ἐπληροῦντο — 2 Occ.
ἐπληροῦτο — 1 Occ.
πεπληρώκατε — 1 Occ.
πεπλήρωκεν — 2 Occ.
πεπληρωκέναι — 1 Occ.
πεπλήρωμαι — 2 Occ.
πεπληρωμένα — 1 Occ.
πεπληρωμένη — 3 Occ.
πεπληρωμένην — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page