πληρωθῇ
Englishman's Concordance
πληρωθῇ (plērōthē) — 21 Occurrences

Matthew 1:22 V-ASP-3S
GRK: γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν
NAS: took place to fulfill what
KJV: that it might be fulfilled which
INT: came to pass that might be fulfilled that having been spoken

Matthew 2:15 V-ASP-3S
GRK: Ἡρῴδου ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν
NAS: of Herod. [This was] to fulfill what
KJV: that it might be fulfilled which
INT: of Herod that might be fulfilled that having been spoken

Matthew 2:23 V-ASP-3S
GRK: Ναζαρέτ ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν
NAS: Nazareth. [This was] to fulfill what
KJV: that it might be fulfilled which
INT: Nazareth so that should be fulfilled that having been spoken

Matthew 4:14 V-ASP-3S
GRK: ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν
NAS: [This was] to fulfill what was spoken
KJV: That it might be fulfilled which
INT: that might be fulfilled that having been spoken

Matthew 8:17 V-ASP-3S
GRK: ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν
NAS: [This was] to fulfill what was spoken
KJV: That it might be fulfilled which was spoken
INT: So that might be fulfilled that having been spoken

Matthew 12:17 V-ASP-3S
GRK: ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν
NAS: [This was] to fulfill what was spoken
KJV: That it might be fulfilled which
INT: So that might be fulfilled that having been spoken

Matthew 13:35 V-ASP-3S
GRK: ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν
NAS: [This was] to fulfill what was spoken
KJV: That it might be fulfilled which
INT: so that might be fulfilled that having been spoken

Matthew 21:4 V-ASP-3S
GRK: γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν
NAS: took place to fulfill what
KJV: that it might be fulfilled which
INT: came to pass that might be fulfilled that having been spoken

Matthew 27:35 V-ASP-3S
GRK: κλῆρον ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν
KJV: that it might be fulfilled which
INT: lots that might be fulfilled that which was spoken

Luke 22:16 V-ASP-3S
GRK: ἕως ὅτου πληρωθῇ ἐν τῇ
NAS: it until it is fulfilled in the kingdom
KJV: until it be fulfilled in
INT: until when it be fulfilled in the

John 12:38 V-ASP-3S
GRK: τοῦ προφήτου πληρωθῇ ὃν εἶπεν
NAS: [This was] to fulfill the word
KJV: the prophet might be fulfilled, which
INT: the prophet might be fulfilled which he said

John 13:18 V-ASP-3S
GRK: ἡ γραφὴ πληρωθῇ Ὁ τρώγων
NAS: but [it is] that the Scripture may be fulfilled, HE WHO EATS
KJV: the scripture may be fulfilled, He that eateth
INT: the Scripture might be fulfilled He that eats

John 15:11 V-ASP-3S
GRK: χαρὰ ὑμῶν πληρωθῇ
NAS: may be in you, and [that] your joy may be made full.
KJV: [that] your joy might be full.
INT: joy of you might be full

John 15:25 V-ASP-3S
GRK: ἀλλ' ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος
NAS: But [they have done this] to fulfill the word
KJV: the word might be fulfilled that is written
INT: But that might be fulfilled the word

John 17:12 V-ASP-3S
GRK: ἡ γραφὴ πληρωθῇ
NAS: that the Scripture would be fulfilled.
KJV: that the scripture might be fulfilled.
INT: the Scripture might be fulfilled

John 18:9 V-ASP-3S
GRK: ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος
NAS: to fulfill the word which
KJV: the saying might be fulfilled, which
INT: that might be fulfilled the word

John 18:32 V-ASP-3S
GRK: τοῦ Ἰησοῦ πληρωθῇ ὃν εἶπεν
NAS: to fulfill the word of Jesus
KJV: of Jesus might be fulfilled, which
INT: of Jesus might be fulfilled which he spoke

John 19:24 V-ASP-3S
GRK: ἡ γραφὴ πληρωθῇ ἡ λέγουσα
NAS: for it, [to decide] whose it shall be; [this was] to fulfill the Scripture:
KJV: the scripture might be fulfilled, which
INT: the Scripture might be fulfilled which said

John 19:36 V-ASP-3S
GRK: ἡ γραφὴ πληρωθῇ Ὀστοῦν οὐ
NAS: came to pass to fulfill the Scripture,
KJV: the scripture should be fulfilled, A bone
INT: the Scripture might be fulfilled bone not one

Romans 8:4 V-ASP-3S
GRK: τοῦ νόμου πληρωθῇ ἐν ἡμῖν
NAS: of the Law might be fulfilled in us, who do not walk
KJV: of the law might be fulfilled in
INT: of the law should be fulfilled in us

2 Corinthians 10:6 V-ASP-3S
GRK: παρακοήν ὅταν πληρωθῇ ὑμῶν ἡ
NAS: whenever your obedience is complete.
KJV: your obedience is fulfilled.
INT: disobedience when might have been fulfilled your

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4137
88 Occurrences


ἐπλήρωσαν — 2 Occ.
ἐπλήρωσεν — 4 Occ.
ἐπληρώθη — 7 Occ.
ἐπλήρου — 1 Occ.
ἐπληροῦντο — 2 Occ.
ἐπληροῦτο — 1 Occ.
πεπληρώκατε — 1 Occ.
πεπλήρωκεν — 2 Occ.
πεπληρωκέναι — 1 Occ.
πεπλήρωμαι — 2 Occ.
πεπληρωμένα — 1 Occ.
πεπληρωμένη — 3 Occ.
πεπληρωμένην — 1 Occ.
πεπληρωμένοι — 3 Occ.
πεπληρωμένους — 1 Occ.
Πεπλήρωται — 5 Occ.
πληρῶσαι — 4 Occ.
πληρώσαντες — 1 Occ.
πληρώσατε — 2 Occ.
πληρώσῃ — 2 Occ.
πληρώσει — 1 Occ.
πληρώσεις — 1 Occ.
πληρωθῇ — 21 Occ.
πληρωθῆναι — 2 Occ.
πληρωθήσεται — 1 Occ.
πληρωθήσονται — 1 Occ.
πληρωθῆτε — 2 Occ.
πληρωθείσης — 1 Occ.
πληρωθέντων — 1 Occ.
πληρωθῶ — 1 Occ.
πληρωθῶσιν — 5 Occ.
πληροῖς — 1 Occ.
πληρούμενον — 1 Occ.
πληρουμένου — 1 Occ.
πληροῦν — 1 Occ.
πληροῦσθε — 1 Occ.
Additional Entries
πεπληρωμένην — 1 Occ.
πεπληρωμένοι — 3 Occ.
πεπληρωμένους — 1 Occ.
Πεπλήρωται — 5 Occ.
πληρῶσαι — 4 Occ.
πληρώσαντες — 1 Occ.
πληρώσατε — 2 Occ.
πληρώσῃ — 2 Occ.
πληρώσει — 1 Occ.
πληρώσεις — 1 Occ.
πληρωθῆναι — 2 Occ.
πληρωθήσεται — 1 Occ.
πληρωθήσονται — 1 Occ.
πληρωθῆτε — 2 Occ.
πληρωθείσης — 1 Occ.
πληρωθέντων — 1 Occ.
πληρωθῶ — 1 Occ.
πληρωθῶσιν — 5 Occ.
πληροῖς — 1 Occ.
πληρούμενον — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page