ἐπουρανίων
Englishman's Concordance
ἐπουρανίων (epouraniōn) — 3 Occurrences

1 Corinthians 15:40 Adj-GNP
GRK: ἡ τῶν ἐπουρανίων δόξα ἑτέρα
NAS: but the glory of the heavenly is one,
KJV: the glory of the celestial [is] one,
INT: the of the heavenly glory one

Philippians 2:10 Adj-GMP
GRK: γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων
NAS: WILL BOW, of those who are in heaven and on earth
KJV: should bow, of [things] in heaven, and
INT: knee should bow in heaven and on earth

Hebrews 8:5 Adj-GNP
GRK: λατρεύουσιν τῶν ἐπουρανίων καθὼς κεχρημάτισται
NAS: and shadow of the heavenly things, just
KJV: shadow of heavenly things, as
INT: serve of the heavenly places as was divinely instructed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page