ἑπτὰ
Englishman's Concordance
ἑπτὰ (hepta) — 88 Occurrences

Matthew 12:45 Adj
GRK: μεθ' ἑαυτοῦ ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα
NAS: and takes along with it seven other
KJV: with himself seven other spirits
INT: with itself seven other spirits

Matthew 15:34 Adj
GRK: δὲ εἶπαν Ἑπτά καὶ ὀλίγα
NAS: And they said, Seven, and a few
KJV: And they said, Seven, and a few
INT: moreover they said Seven and a few

Matthew 15:36 Adj
GRK: ἔλαβεν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους καὶ
NAS: and He took the seven loaves
KJV: And he took the seven loaves and
INT: having taken the seven loaves and

Matthew 15:37 Adj
GRK: κλασμάτων ἦραν ἑπτὰ σπυρίδας πλήρεις
NAS: of the broken pieces, seven large baskets
KJV: [meat] that was left seven baskets
INT: fragments they took up seven baskets full

Matthew 16:10 Adj
GRK: οὐδὲ τοὺς ἑπτὰ ἄρτους τῶν
NAS: Or the seven loaves
KJV: Neither the seven loaves
INT: nor the seven loaves for the

Matthew 18:22 Adj
GRK: ἕως ἑβδομηκοντάκις ἑπτά
NAS: but up to seventy times seven.
KJV: Until seventy times seven.
INT: up to seventy times seven

Matthew 22:25 Adj
GRK: παρ' ἡμῖν ἑπτὰ ἀδελφοί καὶ
NAS: Now there were seven brothers
KJV: with us seven brethren: and
INT: among us seven brothers and

Matthew 22:26 Adj
GRK: ἕως τῶν ἑπτά
NAS: and the third, down to the seventh.
KJV: the third, unto the seventh.
INT: unto the seventh

Matthew 22:28 Adj
GRK: τίνος τῶν ἑπτὰ ἔσται γυνή
NAS: wife of the seven will she be? For they all
KJV: shall she be of the seven? for
INT: of which of the seven will she be wife

Mark 8:5 Adj
GRK: δὲ εἶπαν Ἑπτά
NAS: do you have? And they said, Seven.
KJV: And they said, Seven.
INT: and they said Seven

Mark 8:6 Adj
GRK: λαβὼν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους εὐχαριστήσας
NAS: and taking the seven loaves,
KJV: he took the seven loaves,
INT: having taken the seven loaves having given thanks

Mark 8:8 Adj
GRK: περισσεύματα κλασμάτων ἑπτὰ σπυρίδας
NAS: and they picked up seven large baskets
KJV: [meat] that was left seven baskets.
INT: over and above of fragments seven baskets

Mark 8:20 Adj
GRK: ὅτε τοὺς ἑπτὰ εἰς τοὺς
NAS: When [I broke] the seven for the four thousand,
KJV: when the seven among
INT: And when the seven to the

Mark 8:20 Adj
GRK: λέγουσιν αὐτῷ Ἑπτά
NAS: up? And they said to Him, Seven.
KJV: And they said, Seven.
INT: said they Seven

Mark 12:20 Adj
GRK: ἑπτὰ ἀδελφοὶ ἦσαν
NAS: There were seven brothers;
KJV: Now there were seven brethren: and
INT: Seven brothers they were

Mark 12:22 Adj
GRK: καὶ οἱ ἑπτὰ οὐκ ἀφῆκαν
NAS: and [so] all seven left no
KJV: And the seven had her,
INT: And the seven not left

Mark 12:23 Adj
GRK: οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν
NAS: will she be? For all seven had
KJV: of them? for the seven had her
INT: indeed [the] seven had her

Mark 16:9 Adj
GRK: ἧς ἐκβεβλήκει ἑπτὰ δαιμόνια
NAS: He had cast out seven demons.
KJV: whom he had cast seven devils.
INT: whom he had cast out seven demons

Luke 2:36 Adj
GRK: ἀνδρὸς ἔτη ἑπτὰ ἀπὸ τῆς
NAS: with [her] husband seven years
KJV: with an husband seven years from
INT: a husband years seven from the

Luke 8:2 Adj
GRK: ἧς δαιμόνια ἑπτὰ ἐξεληλύθει
NAS: from whom seven demons
KJV: whom went seven devils,
INT: whom demons seven had gone out

Luke 11:26 Adj
GRK: πονηρότερα ἑαυτοῦ ἑπτά καὶ εἰσελθόντα
NAS: and takes [along] seven other
KJV: taketh [to him] seven other
INT: more evil than itself seven and having entered

Luke 20:29 Adj
GRK: ἑπτὰ οὖν ἀδελφοὶ
NAS: Now there were seven brothers;
KJV: therefore seven brethren:
INT: Seven then brothers

Luke 20:31 Adj
GRK: καὶ οἱ ἑπτὰ οὐ κατέλιπον
NAS: all seven died,
KJV: in like manner the seven also:
INT: also the seven not did leave

Luke 20:33 Adj
GRK: οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν
NAS: will she be? For all seven had
KJV: is she? for seven had her
INT: the indeed seven had her

Acts 6:3 Adj
GRK: ὑμῶν μαρτυρουμένους ἑπτὰ πλήρεις πνεύματος
NAS: from among you seven men
KJV: among you seven men of honest report,
INT: yourselves carried witness to seven full of [the] Spirit

Acts 13:19 Adj
GRK: καθελὼν ἔθνη ἑπτὰ ἐν γῇ
NAS: When He had destroyed seven nations
KJV: when he had destroyed seven nations
INT: having destroyed nations seven in [the] land

Acts 19:14 Adj
GRK: Ἰουδαίου ἀρχιερέως ἑπτὰ υἱοὶ τοῦτο
NAS: Seven sons of one
KJV: there were seven sons
INT: a Jew a high priest seven sons this

Acts 20:6 Adj
GRK: διετρίψαμεν ἡμέρας ἑπτά
NAS: and there we stayed seven days.
KJV: where we abode seven days.
INT: we stayed days seven

Acts 21:4 Adj
GRK: αὐτοῦ ἡμέρας ἑπτά οἵτινες τῷ
NAS: there seven days;
KJV: we tarried there seven days: who
INT: there days seven who

Acts 21:8 Adj
GRK: ἐκ τῶν ἑπτὰ ἐμείναμεν παρ'
NAS: the evangelist, who was one of the seven, we stayed
KJV: [one] of the seven; and abode
INT: of the seven we abode with

Acts 21:27 Adj
GRK: ἔμελλον αἱ ἑπτὰ ἡμέραι συντελεῖσθαι
NAS: When the seven days were almost
KJV: And when the seven days were almost
INT: were about the seven days to be completed

Acts 28:14 Adj
GRK: ἐπιμεῖναι ἡμέρας ἑπτά καὶ οὕτως
NAS: to stay with them for seven days;
KJV: with them seven days: and
INT: to remain days seven And thus

Hebrews 11:30 Adj
GRK: κυκλωθέντα ἐπὶ ἑπτὰ ἡμέρας
NAS: after they had been encircled for seven days.
KJV: about seven days.
INT: having been encircled for seven days

Revelation 1:4 Adj
GRK: Ἰωάννης ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις ταῖς
NAS: John to the seven churches
KJV: John to the seven churches which
INT: John to the seven churches that [are]

Revelation 1:4 Adj
GRK: ἀπὸ τῶν ἑπτὰ πνευμάτων ἃ
NAS: from Him who is and who was and who is to come, and from the seven Spirits
KJV: and from the seven Spirits which
INT: from the seven Spirits which [are]

Revelation 1:11 Adj
GRK: πέμψον ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις εἰς
NAS: and send [it] to the seven churches:
KJV: send [it] unto the seven churches
INT: send to the seven churches to

Revelation 1:12 Adj
GRK: ἐπιστρέψας εἶδον ἑπτὰ λυχνίας χρυσᾶς
NAS: I saw seven golden
KJV: I saw seven golden
INT: having turned I saw seven lampstands golden

Revelation 1:16 Adj
GRK: αὐτοῦ ἀστέρας ἑπτά καὶ ἐκ
NAS: He held seven stars,
KJV: right hand seven stars: and
INT: of him stars seven and out of

Revelation 1:20 Adj
GRK: μυστήριον τῶν ἑπτὰ ἀστέρων οὓς
NAS: As for the mystery of the seven stars
KJV: The mystery of the seven stars which
INT: mystery of the seven stars which

Revelation 1:20 Adj
GRK: καὶ τὰς ἑπτὰ λυχνίας τὰς
NAS: in My right hand, and the seven golden
KJV: and the seven golden
INT: and the seven lampstands

Revelation 1:20 Adj
GRK: χρυσᾶς οἱ ἑπτὰ ἀστέρες ἄγγελοι
NAS: lampstands: the seven stars
KJV: candlesticks. The seven stars
INT: golden The seven stars angels

Revelation 1:20 Adj
GRK: ἄγγελοι τῶν ἑπτὰ ἐκκλησιῶν εἰσίν
NAS: are the angels of the seven churches,
KJV: the angels of the seven churches:
INT: angels of the seven churches are

Revelation 1:20 Adj
GRK: λυχνίαι αἱ ἑπτὰ ἑπτὰ ἐκκλησίαι
NAS: churches, and the seven lampstands
KJV: and the seven candlesticks
INT: lampstands the seven seven churches

Revelation 1:20 Adj
GRK: αἱ ἑπτὰ ἑπτὰ ἐκκλησίαι εἰσίν
NAS: lampstands are the seven churches.
KJV: thou sawest are the seven churches.
INT: the seven seven churches are

Revelation 2:1 Adj
GRK: κρατῶν τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας ἐν
NAS: The One who holds the seven stars
KJV: he that holdeth the seven stars
INT: holds the seven stars in

Revelation 2:1 Adj
GRK: μέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν τῶν
NAS: among the seven golden
KJV: the midst of the seven golden
INT: [the] midst of the seven lampstands

Revelation 3:1 Adj
GRK: ἔχων τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ
NAS: He who has the seven Spirits
KJV: he that hath the seven Spirits
INT: has the seven Spirits

Revelation 3:1 Adj
GRK: καὶ τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας Οἶδά
NAS: of God and the seven stars,
KJV: of God, and the seven stars; I know
INT: and the seven stars I know

Revelation 4:5 Adj
GRK: βρονταί καὶ ἑπτὰ λαμπάδες πυρὸς
NAS: and peals of thunder. And [there were] seven lamps
KJV: and [there were] seven lamps
INT: thunders and seven lamps of fire

Revelation 4:5 Adj
GRK: εἰσιν τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ
NAS: which are the seven Spirits
KJV: which are the seven Spirits of God.
INT: are the seven Spirits

Revelation 5:1 Adj
GRK: κατεσφραγισμένον σφραγῖσιν ἑπτά
NAS: sealed up with seven seals.
KJV: sealed with seven seals.
INT: having been sealed with seals seven

Revelation 5:5 Adj
GRK: καὶ τὰς ἑπτὰ σφραγῖδας αὐτοῦ
NAS: the book and its seven seals.
KJV: and to loose the seven seals thereof.
INT: and the seven seals of it

Revelation 5:6 Adj
GRK: ἔχων κέρατα ἑπτὰ καὶ ὀφθαλμοὺς
NAS: slain, having seven horns and seven
KJV: having seven horns
INT: having horns seven and eyes

Revelation 5:6 Adj
GRK: καὶ ὀφθαλμοὺς ἑπτά οἵ εἰσιν
NAS: seven horns and seven eyes, which
KJV: horns and seven eyes, which
INT: and eyes seven which are

Revelation 5:6 Adj
GRK: εἰσιν τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ
NAS: which are the seven Spirits
KJV: which are the seven Spirits of God
INT: are the seven Spirits

Revelation 6:1 Adj
GRK: ἐκ τῶν ἑπτὰ σφραγίδων καὶ
NAS: one of the seven seals,
INT: of of the seven seals and

Revelation 8:2 Adj
GRK: εἶδον τοὺς ἑπτὰ ἀγγέλους οἳ
NAS: And I saw the seven angels who
KJV: And I saw the seven angels which
INT: I saw the seven angels who

Revelation 8:2 Adj
GRK: ἐδόθησαν αὐτοῖς ἑπτὰ σάλπιγγες
NAS: God, and seven trumpets
KJV: to them were given seven trumpets.
INT: were given to them seven trumpets

Revelation 8:6 Adj
GRK: Καὶ οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι οἱ
NAS: And the seven angels who had
KJV: And the seven angels which
INT: And the seven angels who

Revelation 8:6 Adj
GRK: ἔχοντες τὰς ἑπτὰ σάλπιγγας ἡτοίμασαν
NAS: who had the seven trumpets
KJV: which had the seven trumpets prepared
INT: having the seven trumpets prepared

Revelation 10:3 Adj
GRK: ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταὶ τὰς
NAS: he had cried out, the seven peals of thunder
KJV: he had cried, seven thunders
INT: spoke the seven thunders the

Revelation 10:4 Adj
GRK: ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταί ἤμελλον
NAS: When the seven peals of thunder
KJV: when the seven thunders
INT: spoke the seven thunders I was about

Revelation 10:4 Adj
GRK: ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταί καὶ
NAS: up the things which the seven peals of thunder
KJV: those things which the seven thunders
INT: spoke the seven thunders and

Revelation 11:13 Adj
GRK: ἀνθρώπων χιλιάδες ἑπτά καὶ οἱ
NAS: fell; seven thousand
KJV: were slain of men seven thousand: and
INT: of men thousand seven And the

Revelation 12:3 Adj
GRK: ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα
NAS: dragon having seven heads and ten
KJV: dragon, having seven heads and
INT: having heads seven and horns

Revelation 12:3 Adj
GRK: κεφαλὰς αὐτοῦ ἑπτὰ διαδήματα
NAS: and on his heads [were] seven diadems.
KJV: horns, and seven crowns upon
INT: heads of him seven diadems

Revelation 13:1 Adj
GRK: καὶ κεφαλὰς ἑπτά καὶ ἐπὶ
NAS: horns and seven heads,
KJV: the sea, having seven heads and
INT: and heads seven and on

Revelation 15:1 Adj
GRK: θαυμαστόν ἀγγέλους ἑπτὰ ἔχοντας πληγὰς
NAS: and marvelous, seven angels
KJV: and marvellous, seven angels having
INT: wonderful angels seven having plagues

Revelation 15:1 Adj
GRK: ἔχοντας πληγὰς ἑπτὰ τὰς ἐσχάτας
NAS: who had seven plagues,
KJV: angels having the seven last plagues;
INT: having plagues seven the last

Revelation 15:6 Adj
GRK: ἐξῆλθον οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι οἱ
NAS: and the seven angels who had
KJV: And the seven angels came
INT: came forth the seven angels

Revelation 15:6 Adj
GRK: ἔχοντες τὰς ἑπτὰ πληγὰς ἐκ
NAS: angels who had the seven plagues came
KJV: having the seven plagues,
INT: having the seven plagues out

Revelation 15:7 Adj
GRK: ἔδωκεν τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις ἑπτὰ
NAS: gave to the seven angels
KJV: gave unto the seven angels
INT: gave to the seven angels seven

Revelation 15:7 Adj
GRK: ἑπτὰ ἀγγέλοις ἑπτὰ φιάλας χρυσᾶς
NAS: to the seven angels seven golden bowls
KJV: angels seven golden
INT: seven angels seven bowls golden

Revelation 15:8 Adj
GRK: τελεσθῶσιν αἱ ἑπτὰ πληγαὶ τῶν
NAS: until the seven plagues
KJV: till the seven plagues
INT: were completed the seven plagues of the

Revelation 15:8 Adj
GRK: πληγαὶ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων
NAS: plagues of the seven angels
KJV: plagues of the seven angels
INT: plagues of the seven angels

Revelation 16:1 Adj
GRK: λεγούσης τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις Ὑπάγετε
NAS: saying to the seven angels,
KJV: saying to the seven angels,
INT: saying to the seven angels Go

Revelation 16:1 Adj
GRK: ἐκχέετε τὰς ἑπτὰ φιάλας τοῦ
NAS: out on the earth the seven bowls
INT: pour out the seven bowls of the

Revelation 17:1 Adj
GRK: ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν
NAS: Then one of the seven angels who had
KJV: one of the seven angels which
INT: of the seven angels of those

Revelation 17:1 Adj
GRK: ἐχόντων τὰς ἑπτὰ φιάλας καὶ
NAS: angels who had the seven bowls came
KJV: which had the seven vials, and
INT: having the seven bowls and

Revelation 17:3 Adj
GRK: ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα
NAS: names, having seven heads and ten
KJV: of blasphemy, having seven heads and
INT: having heads seven and horns

Revelation 17:7 Adj
GRK: ἔχοντος τὰς ἑπτὰ κεφαλὰς καὶ
NAS: her, which has the seven heads
KJV: which hath the seven heads and
INT: has the seven heads and

Revelation 17:9 Adj
GRK: σοφίαν αἱ ἑπτὰ κεφαλαὶ ἑπτὰ
NAS: wisdom. The seven heads
KJV: hath wisdom. The seven heads are
INT: wisdom The seven heads seven

Revelation 17:9 Adj
GRK: ἑπτὰ κεφαλαὶ ἑπτὰ ὄρη εἰσίν
NAS: heads are seven mountains
KJV: heads are seven mountains, on
INT: seven heads seven mountains are

Revelation 17:10 Adj
GRK: καὶ βασιλεῖς ἑπτά εἰσιν οἱ
KJV: And there are seven kings: five
INT: And kings seven there are the

Revelation 17:11 Adj
GRK: ἐκ τῶν ἑπτά ἐστιν καὶ
NAS: an eighth and is [one] of the seven, and he goes
KJV: is of the seven, and goeth
INT: of the seven is and

Revelation 21:9 Adj
GRK: ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν
NAS: Then one of the seven angels who had
KJV: me one of the seven angels which
INT: of the seven angels which

Revelation 21:9 Adj
GRK: ἐχόντων τὰς ἑπτὰ φιάλας τῶν
NAS: angels who had the seven bowls full
KJV: which had the seven vials full
INT: had the seven bowls

Revelation 21:9 Adj
GRK: γεμόντων τῶν ἑπτὰ πληγῶν τῶν
NAS: bowls full of the seven last plagues
KJV: vials full of the seven last plagues,
INT: full of the seven plagues

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page