ἐπουράνια
Englishman's Concordance
ἐπουράνια (epourania) — 3 Occurrences

John 3:12 Adj-ANP
GRK: ὑμῖν τὰ ἐπουράνια πιστεύσετε
NAS: if I tell you heavenly things?
KJV: I tell you [of] heavenly things?
INT: to you the things heavenly will you believe

1 Corinthians 15:40 Adj-NNP
GRK: καὶ σώματα ἐπουράνια καὶ σώματα
NAS: There are also heavenly bodies
KJV: [There are] also celestial bodies, and
INT: And bodies [there are] heavenly and bodies

Hebrews 9:23 Adj-ANP
GRK: δὲ τὰ ἐπουράνια κρείττοσιν θυσίαις
NAS: with these, but the heavenly things themselves
KJV: but the heavenly things themselves
INT: moreover the heavenly places with better sacrifices

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page