εὐλογημένοι
Englishman's Concordance
εὐλογημένοι (eulogēmenoi) — 1 Occurrence

Matthew 25:34 V-RPM/P-NMP
GRK: Δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός
NAS: Come, you who are blessed of My Father,
KJV: Come, ye blessed of my
INT: Come the blessed of the Father

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page