Εὐλογημένος
Englishman's Concordance
Εὐλογημένος (Eulogēmenos) — 7 Occurrences

Matthew 21:9 V-RPM/P-NMS
GRK: υἱῷ Δαυίδ Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος
NAS: of David; BLESSED IS HE WHO COMES
KJV: of David: Blessed [is] he that cometh
INT: Son of David blessed [is] he who comes

Matthew 23:39 V-RPM/P-NMS
GRK: ἂν εἴπητε Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος
NAS: you say, BLESSED IS HE WHO COMES
KJV: ye shall say, Blessed [is] he that cometh
INT: anyhow you say Blessed [is] he who comes

Mark 11:9 V-RPM/P-NMS
GRK: ἔκραζον Ὡσαννά Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος
NAS: Hosanna! BLESSED IS HE WHO COMES
KJV: Hosanna; Blessed [is] he that cometh
INT: were crying out Hosanna blessed [be] he who comes

Luke 1:42 V-RPM/P-NMS
GRK: γυναιξίν καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς
NAS: women, and blessed [is] the fruit
KJV: and blessed [is] the fruit
INT: women and blessed the fruit

Luke 13:35 V-RPM/P-NMS
GRK: ὅτε εἴπητε Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος
NAS: you say, BLESSED IS HE WHO COMES
KJV: ye shall say, Blessed [is] he that cometh
INT: when you say Blessed [is] he who comes

Luke 19:38 V-RPM/P-NMS
GRK: λέγοντες Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος
NAS: shouting: BLESSED IS THE KING
KJV: Saying, Blessed [be] the King
INT: saying Blessed is who comes

John 12:13 V-RPM/P-NMS
GRK: ἐκραύγαζον Ὡσαννά εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος
NAS: Hosanna! BLESSED IS HE WHO COMES
KJV: Hosanna: Blessed [is] the King
INT: were shouting Hosanna blessed [is] he who comes

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page