2127. εὐλογέω (eulogeó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2127. εὐλογέω (eulogeó) — 43 Occurrences

Matthew 5:44 V-PMA-2P
GRK: διωκόντων ὑμᾶς εὐλογειτε τοὺς καταρωμένους
KJV: enemies, bless them that curse
INT: persecute you bless those who curse

Matthew 14:19 V-AIA-3S
GRK: τὸν οὐρανὸν εὐλόγησεν καὶ κλάσας
NAS: heaven, He blessed [the food], and breaking
KJV: to heaven, he blessed, and brake,
INT: heaven he blessed and having broken

Matthew 21:9 V-RPM/P-NMS
GRK: υἱῷ Δαυίδ Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος
NAS: of David; BLESSED IS HE WHO COMES
KJV: of David: Blessed [is] he that cometh
INT: Son of David blessed [is] he who comes

Matthew 23:39 V-RPM/P-NMS
GRK: ἂν εἴπητε Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος
NAS: you say, BLESSED IS HE WHO COMES
KJV: ye shall say, Blessed [is] he that cometh
INT: anyhow you say Blessed [is] he who comes

Matthew 25:34 V-RPM/P-NMP
GRK: Δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός
NAS: Come, you who are blessed of My Father,
KJV: Come, ye blessed of my
INT: Come the blessed of the Father

Matthew 26:26 V-APA-NMS
GRK: ἄρτον καὶ εὐλογήσας ἔκλασεν καὶ
NAS: [some] bread, and after a blessing, He broke
KJV: and blessed [it], and brake
INT: bread and having blessed broke and

Mark 6:41 V-AIA-3S
GRK: τὸν οὐρανὸν εὐλόγησεν καὶ κατέκλασεν
NAS: heaven, He blessed [the food] and broke
KJV: to heaven, and blessed, and brake
INT: the heaven he blessed and broke

Mark 8:7 V-APA-NMS
GRK: ὀλίγα καὶ εὐλογήσας αὐτὰ εἶπεν
NAS: small fish; and after He had blessed them, He ordered
KJV: and he blessed, and commanded
INT: a few and having blessed them he desired

Mark 10:16 V-IIA-3S
GRK: ἐναγκαλισάμενος αὐτὰ κατευλόγει τιθεὶς τὰς
KJV: upon them, and blessed them.
INT: having taken in [his] arms them he blessed them having laid the

Mark 11:9 V-RPM/P-NMS
GRK: ἔκραζον Ὡσαννά Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος
NAS: Hosanna! BLESSED IS HE WHO COMES
KJV: Hosanna; Blessed [is] he that cometh
INT: were crying out Hosanna blessed [be] he who comes

Mark 11:10 V-RPM/P-NFS
GRK: Εὐλογημένη ἡ ἐρχομένη
NAS: Blessed [is] the coming kingdom
KJV: Blessed [be] the kingdom of our
INT: Blessed [be] the coming

Mark 14:22 V-APA-NMS
GRK: λαβὼν ἄρτον εὐλογήσας ἔκλασεν καὶ
NAS: [some] bread, and after a blessing He broke
KJV: bread, and blessed, and brake
INT: having taken bread having blessed he broke and

Luke 1:42 V-RPM/P-NFS
GRK: καὶ εἶπεν Εὐλογημένη σὺ ἐν
NAS: and said, Blessed [are] you among
KJV: and said, Blessed [art] thou among
INT: and said Blessed [are] you among

Luke 1:42 V-RPM/P-NMS
GRK: γυναιξίν καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς
NAS: women, and blessed [is] the fruit
KJV: and blessed [is] the fruit
INT: women and blessed the fruit

Luke 1:64 V-PPA-NMS
GRK: καὶ ἐλάλει εὐλογῶν τὸν θεόν
NAS: [loosed], and he [began] to speak in praise of God.
KJV: he spake, and praised God.
INT: and he spoke blessing God

Luke 2:28 V-AIA-3S
GRK: ἀγκάλας καὶ εὐλόγησεν τὸν θεὸν
NAS: Him into his arms, and blessed God,
KJV: arms, and blessed God, and
INT: arms and blessed God

Luke 2:34 V-AIA-3S
GRK: καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς Συμεὼν
NAS: And Simeon blessed them and said
KJV: And Simeon blessed them, and
INT: And blessed them Simon

Luke 6:28 V-PMA-2P
GRK: εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους
NAS: bless those who curse
KJV: Bless them that curse you,
INT: bless those who curse

Luke 9:16 V-AIA-3S
GRK: τὸν οὐρανὸν εὐλόγησεν αὐτοὺς καὶ
NAS: up to heaven, He blessed them, and broke
KJV: to heaven, he blessed them, and
INT: the heaven he blessed them and

Luke 13:35 V-RPM/P-NMS
GRK: ὅτε εἴπητε Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος
NAS: you say, BLESSED IS HE WHO COMES
KJV: ye shall say, Blessed [is] he that cometh
INT: when you say Blessed [is] he who comes

Luke 19:38 V-RPM/P-NMS
GRK: λέγοντες Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος
NAS: shouting: BLESSED IS THE KING
KJV: Saying, Blessed [be] the King
INT: saying Blessed is who comes

Luke 24:30 V-AIA-3S
GRK: τὸν ἄρτον εὐλόγησεν καὶ κλάσας
NAS: the bread and blessed [it], and breaking
KJV: bread, and blessed [it], and
INT: the bread he blessed and having broken

Luke 24:50 V-AIA-3S
GRK: χεῖρας αὐτοῦ εὐλόγησεν αὐτούς
NAS: up His hands and blessed them.
KJV: his hands, and blessed them.
INT: hands of him he blessed them

Luke 24:51 V-PNA
GRK: ἐν τῷ εὐλογεῖν αὐτὸν αὐτοὺς
NAS: While He was blessing them, He parted from them and was carried
KJV: while he blessed them, he was parted
INT: as was blessing he them

Luke 24:53 V-PPA-NMP
GRK: τῷ ἱερῷ εὐλογοῦντες τὸν θεόν
NAS: in the temple praising God.
KJV: praising and blessing God. Amen.
INT: the temple blessing God

John 12:13 V-RPM/P-NMS
GRK: ἐκραύγαζον Ὡσαννά εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος
NAS: Hosanna! BLESSED IS HE WHO COMES
KJV: Hosanna: Blessed [is] the King
INT: were shouting Hosanna blessed [is] he who comes

Acts 3:26 V-PPA-AMS
GRK: ἀπέστειλεν αὐτὸν εὐλογοῦντα ὑμᾶς ἐν
NAS: and sent Him to bless you by turning
KJV: sent him to bless you, in
INT: sent him blessing you in

Romans 12:14 V-PMA-2P
GRK: εὐλογεῖτε τοὺς διώκοντας
NAS: Bless those who persecute
KJV: Bless them which persecute you:
INT: Bless those that persecute

Romans 12:14 V-PMA-2P
GRK: διώκοντας ὑμᾶς εὐλογεῖτε καὶ μὴ
NAS: who persecute you; bless and do not curse.
KJV: you: bless, and
INT: persecute you bless and not

1 Corinthians 4:12 V-PIA-1P
GRK: χερσίν λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν διωκόμενοι ἀνεχόμεθα
NAS: when we are reviled, we bless; when we are persecuted,
KJV: being reviled, we bless; being persecuted,
INT: hands Railed at we bless persecuted we endure

1 Corinthians 10:16 V-PIA-1P
GRK: εὐλογίας ὃ εὐλογοῦμεν οὐχὶ κοινωνία
NAS: which we bless a sharing
KJV: of blessing which we bless, is it not
INT: of blessing which we bless not fellowship

1 Corinthians 14:16 V-PSA-2S
GRK: ἐπεὶ ἐὰν εὐλογῇς ἐν πνεύματι
NAS: if you bless in the spirit
KJV: when thou shalt bless with the spirit,
INT: Else if you bless with the spirit

Galatians 3:9 V-PIM/P-3P
GRK: ἐκ πίστεως εὐλογοῦνται σὺν τῷ
NAS: who are of faith are blessed with Abraham,
KJV: faith are blessed with
INT: of faith are being blessed with the

Ephesians 1:3 V-APA-NMS
GRK: Χριστοῦ ὁ εὐλογήσας ἡμᾶς ἐν
NAS: Christ, who has blessed us with every
KJV: Christ, who hath blessed us with
INT: Christ having blessed us with

Hebrews 6:14 V-PPA-NMS
GRK: Εἰ μὴν εὐλογῶν εὐλογήσω σε
NAS: I WILL SURELY BLESS YOU AND I WILL SURELY
KJV: Surely blessing I will bless
INT: if surely blessing I will bless you

Hebrews 6:14 V-FIA-1S
GRK: μὴν εὐλογῶν εὐλογήσω σε καὶ
KJV: Surely blessing I will bless thee, and
INT: surely blessing I will bless you and

Hebrews 7:1 V-APA-NMS
GRK: βασιλέων καὶ εὐλογήσας αὐτόν
NAS: of the kings and blessed him,
KJV: of the kings, and blessed him;
INT: kings and having blessed him

Hebrews 7:6 V-RIA-3S
GRK: τὰς ἐπαγγελίας εὐλόγηκεν
NAS: from Abraham and blessed the one who had
KJV: and blessed him that had
INT: the promises has blessed

Hebrews 7:7 V-PIM/P-3S
GRK: τοῦ κρείττονος εὐλογεῖται
NAS: the lesser is blessed by the greater.
KJV: the less is blessed of
INT: the superior is blessed

Hebrews 11:20 V-AIA-3S
GRK: περὶ μελλόντων εὐλόγησεν Ἰσαὰκ τὸν
NAS: By faith Isaac blessed Jacob and Esau,
KJV: By faith Isaac blessed Jacob and
INT: concerning things coming blessed Isaac

Hebrews 11:21 V-AIA-3S
GRK: υἱῶν Ἰωσὴφ εὐλόγησεν καὶ προσεκύνησεν
NAS: as he was dying, blessed each
KJV: when he was a dying, blessed both
INT: sons of Joseph blessed and worshipped

James 3:9 V-PIA-1P
GRK: ἐν αὐτῇ εὐλογοῦμεν τὸν κύριον
NAS: With it we bless [our] Lord
KJV: Therewith bless we God, even
INT: in it we bless our Lord

1 Peter 3:9 V-PPA-NMP
GRK: τοὐναντίον δὲ εὐλογοῦντες ὅτι εἰς
NAS: for insult, but giving a blessing instead;
KJV: that ye should inherit a blessing.
INT: on the contrary moreover blessing that to

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page