1839. ἐξίστημι (existémi)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1839. ἐξίστημι (existémi) — 17 Occurrences

Matthew 12:23 V-IIM-3P
GRK: Καὶ ἐξίσταντο πάντες οἱ
NAS: the crowds were amazed, and were saying,
KJV: all the people were amazed, and said,
INT: And were amazed all the

Mark 2:12 V-PNM
GRK: πάντων ὥστε ἐξίστασθαι πάντας καὶ
NAS: that they were all amazed and were glorifying
KJV: they were all amazed, and glorified
INT: all so that were amazed all and

Mark 3:21 V-AIA-3S
GRK: γὰρ ὅτι ἐξέστη
NAS: of Him; for they were saying, He has lost His senses.
KJV: they said, He is beside himself.
INT: indeed He is out of his mind

Mark 5:42 V-AIA-3P
GRK: δώδεκα καὶ ἐξέστησαν εὐθὺς ἐκστάσει
NAS: they were completely astounded.
KJV: And they were astonished with a great
INT: twelve And they were overcome immediately with amazement

Mark 6:51 V-IIM-3P
GRK: ἐν ἑαυτοῖς ἐξίσταντο
NAS: and they were utterly astonished,
KJV: they were sore amazed in
INT: in themselves they were amazed

Luke 2:47 V-IIM-3P
GRK: ἐξίσταντο δὲ πάντες
NAS: who heard Him were amazed at His understanding
KJV: that heard him were astonished at his
INT: were amazed moreover all

Luke 8:56 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἐξέστησαν οἱ γονεῖς
NAS: Her parents were amazed; but He instructed
KJV: parents were astonished: but
INT: And were amazed the parents

Luke 24:22 V-AIA-3P
GRK: ἐξ ἡμῶν ἐξέστησαν ἡμᾶς γενόμεναι
NAS: among us amazed us. When they were at the tomb
KJV: made us astonished, which were early
INT: from among us astonished us having been

Acts 2:7 V-IIM-3P
GRK: ἐξίσταντο δὲ καὶ
NAS: They were amazed and astonished,
KJV: they were all amazed and marvelled,
INT: they were amazed moreover and

Acts 2:12 V-IIM-3P
GRK: ἐξίσταντο δὲ πάντες
NAS: And they all continued in amazement and great perplexity,
KJV: all amazed, and
INT: were amazed moreover all

Acts 8:9 V-PPA-NMS
GRK: μαγεύων καὶ ἐξιστάνων τὸ ἔθνος
NAS: in the city and astonishing the people
KJV: and bewitched the people
INT: practicing sorcery and amazing the people

Acts 8:11 V-RNA
GRK: ταῖς μαγείαις ἐξεστακέναι αὐτούς
NAS: time astonished them with his magic arts.
KJV: time he had bewitched them
INT: with the magic arts [he] had amazed them

Acts 8:13 V-IIM-3S
GRK: μεγάλας γινομένας ἐξίστατο
NAS: taking place, he was constantly amazed.
KJV: and wondered, beholding
INT: great being done he was amazed

Acts 9:21 V-IIM-3P
GRK: ἐξίσταντο δὲ πάντες
NAS: hearing him continued to be amazed, and were saying,
KJV: that heard [him] were amazed, and
INT: were amazed moreover all

Acts 10:45 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἐξέστησαν οἱ ἐκ
NAS: with Peter were amazed, because
KJV: which believed were astonished, as many as
INT: And were amazed the out of

Acts 12:16 V-AIA-3P
GRK: αὐτὸν καὶ ἐξέστησαν
NAS: [the door], they saw him and were amazed.
KJV: him, they were astonished.
INT: him and were amazed

2 Corinthians 5:13 V-AIA-1P
GRK: εἴτε γὰρ ἐξέστημεν θεῷ εἴτε
NAS: For if we are beside ourselves, it is for God;
KJV: whether we be beside ourselves, [it is] to God:
INT: if indeed we were beside ourselves [it was] to God or

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page