γε
Englishman's Concordance
γε (ge) — 16 Occurrences

Luke 11:8 Prtcl
GRK: αὐτοῦ διά γε τὴν ἀναίδειαν
NAS: he is his friend, yet because
KJV: his friend, yet because of his
INT: of him because of yet the persistence

Luke 18:5 Prtcl
GRK: διά γε τὸ παρέχειν
NAS: yet because this
KJV: Yet because this
INT: because yet causes

Luke 24:21 Prtcl
GRK: Ἰσραήλ ἀλλά γε καὶ σὺν
KJV: Israel: and beside all this,
INT: Israel but really also with

Acts 2:18 Prtcl
GRK: καί γε ἐπὶ τοὺς
INT: and even upon the

Acts 8:30 Prtcl
GRK: εἶπεν Ἆρά γε γινώσκεις ἃ
INT: said then also know you what

Acts 17:27 Prtcl
GRK: εἰ ἄρα γε ψηλαφήσειαν αὐτὸν
INT: if perhaps indeed they might feel after him

Acts 17:27 Prtcl
GRK: εὕροιεν καί γε οὐ μακρὰν
INT: might find him also besides not far

Romans 8:32 Prtcl
GRK: ὅς γε τοῦ ἰδίου
INT: He who indeed the own

1 Corinthians 4:8 Prtcl
GRK: καὶ ὄφελόν γε ἐβασιλεύσατε ἵνα
NAS: without us; and indeed, [I] wish
INT: and I wish surely you did reign that

1 Corinthians 9:2 Prtcl
GRK: ἀπόστολος ἀλλά γε ὑμῖν εἰμί
KJV: yet doubtless I am
INT: an apostle yet at least to you I am

2 Corinthians 5:3 Prtcl
GRK: εἴ γε καὶ ἐκδυσάμενοι
INT: if besides also having been clothed

Galatians 3:4 Prtcl
GRK: εἰκῇ εἴ γε καὶ εἰκῇ
NAS: in vain-- if indeed it was in vain?
INT: in vain if indeed also in vain

Ephesians 3:2 Prtcl
GRK: εἴ γε ἠκούσατε τὴν
NAS: if indeed you have heard
INT: if indeed you heard of the

Ephesians 4:21 Prtcl
GRK: εἴ γε αὐτὸν ἠκούσατε
NAS: if indeed you have heard
INT: if indeed him you heard

Philippians 3:8 Prtcl
GRK: μὲν οὖν γε καὶ ἡγοῦμαι
INT: yes rather Therefore indeed also I am esteeming

Colossians 1:23 Prtcl
GRK: εἴ γε ἐπιμένετε τῇ
NAS: if indeed you continue in the faith
INT: if indeed you continue

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page