κατηντήσαμεν
Englishman's Concordance
κατηντήσαμεν (katēntēsamen) — 3 Occurrences

Acts 20:15 V-AIA-1P
GRK: τῇ ἐπιούσῃ κατηντήσαμεν ἄντικρυς Χίου
NAS: from there, we arrived the following
KJV: thence, and came the next
INT: on the following [day] we arrived opposite Chios

Acts 21:7 V-AIA-1P
GRK: ἀπὸ Τύρου κατηντήσαμεν εἰς Πτολεμαΐδα
NAS: from Tyre, we arrived at Ptolemais,
KJV: from Tyre, we came to Ptolemais,
INT: from Tyre arrived at Ptolemais

Acts 28:13 V-AIA-1P
GRK: ὅθεν περιελόντες κατηντήσαμεν εἰς Ῥήγιον
NAS: we sailed around and arrived at Rhegium,
KJV: we fetched a compass, and came to
INT: from where having gone around we arrived at Rhegium

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page