κατελθεῖν
Englishman's Concordance
κατελθεῖν (katelthein) — 2 Occurrences

Acts 9:32 V-ANA
GRK: διὰ πάντων κατελθεῖν καὶ πρὸς
NAS: all [those regions], he came down also
KJV: all [quarters], he came down also
INT: through all [quarters] went down also to

Acts 19:1 V-ANA
GRK: ἀνωτερικὰ μέρη κατελθεῖν εἰς Ἔφεσον
INT: upper parts came to Ephesus

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page