κατεργάζεται
Englishman's Concordance
κατεργάζεται (katergazetai) — 6 Occurrences

Romans 4:15 V-PIM/P-3S
GRK: νόμος ὀργὴν κατεργάζεται οὗ δὲ
NAS: for the Law brings about wrath,
KJV: Because the law worketh wrath: for
INT: law wrath brings where indeed

Romans 5:3 V-PIM/P-3S
GRK: θλίψις ὑπομονὴν κατεργάζεται
NAS: that tribulation brings about perseverance;
KJV: that tribulation worketh patience;
INT: tribulation endurance produces

2 Corinthians 4:17 V-PIM/P-3S
GRK: βάρος δόξης κατεργάζεται ἡμῖν
NAS: affliction is producing for us an eternal
KJV: is but for a moment, worketh for us
INT: weight of glory produces for us

2 Corinthians 7:10 V-PIM/P-3S
GRK: λύπη θάνατον κατεργάζεται
NAS: of the world produces death.
KJV: godly sorrow worketh repentance to
INT: grief death produces

2 Corinthians 9:11 V-PIM/P-3S
GRK: ἁπλότητα ἥτις κατεργάζεται δι' ἡμῶν
NAS: through us is producing thanksgiving
KJV: which causeth through
INT: generousity which produces through us

James 1:3 V-PIM/P-3S
GRK: τῆς πίστεως κατεργάζεται ὑπομονήν
NAS: of your faith produces endurance.
KJV: of your faith worketh patience.
INT: faith produces endurance

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page