κληρονομήσουσιν
Englishman's Concordance
κληρονομήσουσιν (klēronomēsousin) — 4 Occurrences

Matthew 5:5 V-FIA-3P
GRK: ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσιν τὴν γῆν
NAS: are the gentle, for they shall inherit the earth.
KJV: for they shall inherit the earth.
INT: for they will inherit the earth

1 Corinthians 6:9 V-FIA-3P
GRK: βασιλείαν οὐ κληρονομήσουσιν Μὴ πλανᾶσθε
NAS: that the unrighteous will not inherit the kingdom
KJV: shall not inherit the kingdom of God?
INT: kingdom not will inherit not Be misled

1 Corinthians 6:10 V-FIA-3P
GRK: βασιλείαν θεοῦ κληρονομήσουσιν
NAS: swindlers, will inherit the kingdom
INT: [the] kingdom of God will inherit

Galatians 5:21 V-FIA-3P
GRK: θεοῦ οὐ κληρονομήσουσιν
NAS: such things will not inherit the kingdom
KJV: shall not inherit the kingdom of God.
INT: God's not will inherit

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page