κληρονομίαν
Englishman's Concordance
κληρονομίαν (klēronomian) — 7 Occurrences

Matthew 21:38 N-AFS
GRK: σχῶμεν τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ
NAS: him and seize his inheritance.'
KJV: let us seize on his inheritance.
INT: gain possession of the inheritance of him

Luke 12:13 N-AFS
GRK: ἐμοῦ τὴν κληρονομίαν
NAS: to divide the [family] inheritance with me.
KJV: that he divide the inheritance with
INT: me the inheritance

Acts 7:5 N-AFS
GRK: ἔδωκεν αὐτῷ κληρονομίαν ἐν αὐτῇ
NAS: him no inheritance in it, not even
KJV: him none inheritance in it,
INT: he did give to him an inheritance in it

Acts 20:32 N-AFS
GRK: δοῦναι τὴν κληρονομίαν ἐν τοῖς
NAS: [you] up and to give [you] the inheritance among
KJV: to give you an inheritance among all
INT: to give you an inheritance among the

Ephesians 5:5 N-AFS
GRK: οὐκ ἔχει κληρονομίαν ἐν τῇ
NAS: has an inheritance in the kingdom
KJV: hath any inheritance in
INT: not has inheritance in the

Hebrews 11:8 N-AFS
GRK: λαμβάνειν εἰς κληρονομίαν καὶ ἐξῆλθεν
NAS: he was to receive for an inheritance; and he went
KJV: for an inheritance, obeyed;
INT: to receive for an inheritance and went out

1 Peter 1:4 N-AFS
GRK: εἰς κληρονομίαν ἄφθαρτον καὶ
NAS: to [obtain] an inheritance [which is] imperishable
KJV: To an inheritance incorruptible, and
INT: to an inheritance imperishable and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page