2817. κληρονομία (kléronomia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2817. κληρονομία (kléronomia) — 14 Occurrences

Matthew 21:38 N-AFS
GRK: σχῶμεν τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ
NAS: him and seize his inheritance.'
KJV: let us seize on his inheritance.
INT: gain possession of the inheritance of him

Mark 12:7 N-NFS
GRK: ἔσται ἡ κληρονομία
NAS: let us kill him, and the inheritance will be ours!'
KJV: and the inheritance shall be
INT: will be the inheritance

Luke 12:13 N-AFS
GRK: ἐμοῦ τὴν κληρονομίαν
NAS: to divide the [family] inheritance with me.
KJV: that he divide the inheritance with
INT: me the inheritance

Luke 20:14 N-NFS
GRK: γένηται ἡ κληρονομία
NAS: him so that the inheritance will be ours.'
KJV: him, that the inheritance may be ours.
INT: might become the inheritance

Acts 7:5 N-AFS
GRK: ἔδωκεν αὐτῷ κληρονομίαν ἐν αὐτῇ
NAS: him no inheritance in it, not even
KJV: him none inheritance in it,
INT: he did give to him an inheritance in it

Acts 20:32 N-AFS
GRK: δοῦναι τὴν κληρονομίαν ἐν τοῖς
NAS: [you] up and to give [you] the inheritance among
KJV: to give you an inheritance among all
INT: to give you an inheritance among the

Galatians 3:18 N-NFS
GRK: νόμου ἡ κληρονομία οὐκέτι ἐξ
NAS: For if the inheritance is based
KJV: if the inheritance [be] of
INT: law [be] the inheritance [it is] no longer by

Ephesians 1:14 N-GFS
GRK: ἀρραβὼν τῆς κληρονομίας ἡμῶν εἰς
NAS: is given as a pledge of our inheritance, with a view
KJV: of our inheritance until
INT: [the] guarantee of the inheritance of us to

Ephesians 1:18 N-GFS
GRK: δόξης τῆς κληρονομίας αὐτοῦ ἐν
NAS: of the glory of His inheritance in the saints,
KJV: of his inheritance in
INT: glory of the inheritance of him in

Ephesians 5:5 N-AFS
GRK: οὐκ ἔχει κληρονομίαν ἐν τῇ
NAS: has an inheritance in the kingdom
KJV: hath any inheritance in
INT: not has inheritance in the

Colossians 3:24 N-GFS
GRK: ἀνταπόδοσιν τῆς κληρονομίας τῷ κυρίῳ
NAS: the reward of the inheritance. It is the Lord
KJV: the reward of the inheritance: for
INT: reward of the inheritance for the Lord

Hebrews 9:15 N-GFS
GRK: τῆς αἰωνίου κληρονομίας
NAS: of the eternal inheritance.
KJV: the promise of eternal inheritance.
INT: of the eternal inheritance

Hebrews 11:8 N-AFS
GRK: λαμβάνειν εἰς κληρονομίαν καὶ ἐξῆλθεν
NAS: he was to receive for an inheritance; and he went
KJV: for an inheritance, obeyed;
INT: to receive for an inheritance and went out

1 Peter 1:4 N-AFS
GRK: εἰς κληρονομίαν ἄφθαρτον καὶ
NAS: to [obtain] an inheritance [which is] imperishable
KJV: To an inheritance incorruptible, and
INT: to an inheritance imperishable and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page