2822. κλητός (klétos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2822. κλητός (klétos) — 11 Occurrences

Matthew 20:16 Adj-NMP
GRK: γὰρ εἰσιν κλητοί ὀλίγοι δὲ
KJV: many be called, but few
INT: indeed are called few however

Matthew 22:14 Adj-NMP
GRK: γάρ εἰσιν κλητοὶ ὀλίγοι δὲ
NAS: For many are called, but few
KJV: many are called, but few
INT: indeed are called few however

Romans 1:1 Adj-NMS
GRK: Ἰησοῦ Χριστοῦ κλητὸς ἀπόστολος ἀφωρισμένος
NAS: Jesus, called [as] an apostle,
KJV: Christ, called [to be] an apostle,
INT: of Jesus Christ a called apostle set apart

Romans 1:6 Adj-NMP
GRK: καὶ ὑμεῖς κλητοὶ Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: you also are the called of Jesus
KJV: ye also the called of Jesus Christ:
INT: also you called of Jesus Christ

Romans 1:7 Adj-DMP
GRK: ἀγαπητοῖς θεοῦ κλητοῖς ἁγίοις χάρις
NAS: in Rome, called [as] saints:
KJV: of God, called [to be] saints:
INT: beloved of God called saints grace

Romans 8:28 Adj-DMP
GRK: κατὰ πρόθεσιν κλητοῖς οὖσιν
NAS: to those who are called according
KJV: to them who are the called according
INT: according to [his] purpose called are

1 Corinthians 1:1 Adj-NMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ κλητὸς ἀπόστολος Ἰησοῦ
NAS: Paul, called [as] an apostle of Jesus
KJV: Paul, called [to be] an apostle
INT: Paul a called apostle of Jesus

1 Corinthians 1:2 Adj-DMP
GRK: Χριστῷ Ἰησοῦ κλητοῖς ἁγίοις σὺν
NAS: saints by calling, with all
KJV: Jesus, called [to be] saints,
INT: Christ Jesus called saints with

1 Corinthians 1:24 Adj-DMP
GRK: δὲ τοῖς κλητοῖς Ἰουδαίοις τε
NAS: but to those who are the called, both
KJV: unto them which are called, both Jews
INT: however the called Jews both

Jude 1:1 Adj-DMP
GRK: Χριστῷ τετηρημένοις κλητοῖς
NAS: To those who are the called, beloved
KJV: in Jesus Christ, [and] called:
INT: Christ kept called [ones]

Revelation 17:14 Adj-NMP
GRK: μετ' αὐτοῦ κλητοὶ καὶ ἐκλεκτοὶ
NAS: who are with Him [are the] called and chosen
KJV: him [are] called, and
INT: with him called and chosen

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page