κοιμηθησόμεθα
Englishman's Concordance
κοιμηθησόμεθα (koimēthēsometha) — 1 Occurrence

1 Corinthians 15:51 V-FIP-1P
GRK: πάντες οὐ κοιμηθησόμεθα πάντες δὲ
NAS: we will not all sleep, but we will all
KJV: not all sleep, but we shall
INT: All not we will fall asleep all however

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page