2837. κοιμάω (koimaó from NG2749)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2837. κοιμάω (koimaó from NG2749) — 18 Occurrences

Matthew 27:52 V-RPM/P-GMP
GRK: σώματα τῶν κεκοιμημένων ἁγίων ἠγέρθησαν
NAS: of the saints who had fallen asleep were raised;
KJV: of the saints which slept arose,
INT: bodies of the fallen asleep saints arose

Matthew 28:13 V-PPM/P-GMP
GRK: αὐτὸν ἡμῶν κοιμωμένων
NAS: and stole Him away while we were asleep.'
KJV: him [away] while we slept.
INT: him we being asleep

Luke 22:45 V-PPM/P-AMP
GRK: μαθητὰς εὗρεν κοιμωμένους αὐτοὺς ἀπὸ
NAS: and found them sleeping from sorrow,
KJV: he found them sleeping for sorrow,
INT: disciples he found sleeping them from

John 11:11 V-RIM/P-3S
GRK: φίλος ἡμῶν κεκοίμηται ἀλλὰ πορεύομαι
NAS: Lazarus has fallen asleep; but I go,
KJV: friend Lazarus sleepeth; but I go,
INT: friend of us has fallen asleep but I go

John 11:12 V-RIM/P-3S
GRK: Κύριε εἰ κεκοίμηται σωθήσεται
NAS: if he has fallen asleep, he will recover.
KJV: Lord, if he sleep, he shall do well.
INT: Lord if he has fallen asleep he will get well

Acts 7:60 V-AIP-3S
GRK: τοῦτο εἰπὼν ἐκοιμήθη
NAS: this, he fell asleep.
KJV: when he had said this, he fell asleep.
INT: this having said he fell asleep

Acts 12:6 V-PPM/P-NMS
GRK: ὁ Πέτρος κοιμώμενος μεταξὺ δύο
NAS: Peter was sleeping between
KJV: Peter was sleeping between two
INT: Peter sleeping between two

Acts 13:36 V-AIP-3S
GRK: θεοῦ βουλῇ ἐκοιμήθη καὶ προσετέθη
NAS: generation, fell asleep, and was laid
KJV: of God, fell on sleep, and
INT: of God counsel fell asleep and was added

1 Corinthians 7:39 V-ASP-3S
GRK: ἐὰν δὲ κοιμηθῇ ὁ ἀνήρ
NAS: her husband is dead, she is free
KJV: her husband be dead, she is at liberty
INT: if however might have fallen asleep the husband

1 Corinthians 11:30 V-PIM/P-3P
GRK: ἄρρωστοι καὶ κοιμῶνται ἱκανοί
NAS: and sick, and a number sleep.
KJV: and many sleep.
INT: sick and are fallen asleep many

1 Corinthians 15:6 V-AIP-3P
GRK: τινὲς δὲ ἐκοιμήθησαν
NAS: now, but some have fallen asleep;
KJV: but some are fallen asleep.
INT: some however are fallen asleep

1 Corinthians 15:18 V-APP-NMP
GRK: καὶ οἱ κοιμηθέντες ἐν Χριστῷ
NAS: also who have fallen asleep in Christ
KJV: they also which are fallen asleep in
INT: also the [ones] having fallen asleep in Christ

1 Corinthians 15:20 V-RPM/P-GMP
GRK: ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων
NAS: of those who are asleep.
KJV: the firstfruits of them that slept.
INT: first-fruit of those fallen asleep

1 Corinthians 15:51 V-FIP-1P
GRK: πάντες οὐ κοιμηθησόμεθα πάντες δὲ
NAS: we will not all sleep, but we will all
KJV: not all sleep, but we shall
INT: All not we will fall asleep all however

1 Thessalonians 4:13 V-PPM/P-GMP
GRK: περὶ τῶν κοιμωμένων ἵνα μὴ
NAS: those who are asleep, so
KJV: concerning them which are asleep, that
INT: concerning those who have fallen asleep that not

1 Thessalonians 4:14 V-APP-AMP
GRK: θεὸς τοὺς κοιμηθέντας διὰ τοῦ
NAS: with Him those who have fallen asleep in Jesus.
KJV: even so them also which sleep in Jesus
INT: God the [ones] having fallen asleep through

1 Thessalonians 4:15 V-APP-AMP
GRK: φθάσωμεν τοὺς κοιμηθέντας
NAS: those who have fallen asleep.
KJV: prevent them which are asleep.
INT: might precede the [ones] having fallen asleep

2 Peter 3:4 V-AIP-3P
GRK: οἱ πατέρες ἐκοιμήθησαν πάντα οὕτως
NAS: the fathers fell asleep, all
KJV: the fathers fell asleep, all things
INT: the fathers fell asleep all things thus

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page