κοιμωμένους
Englishman's Concordance
κοιμωμένους (koimōmenous) — 1 Occurrence

Luke 22:45 V-PPM/P-AMP
GRK: μαθητὰς εὗρεν κοιμωμένους αὐτοὺς ἀπὸ
NAS: and found them sleeping from sorrow,
KJV: he found them sleeping for sorrow,
INT: disciples he found sleeping them from

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page