μαρτύριον
Englishman's Concordance
μαρτύριον (martyrion) — 17 Occurrences

Matthew 8:4 N-ANS
GRK: Μωυσῆς εἰς μαρτύριον αὐτοῖς
NAS: commanded, as a testimony to them.
KJV: commanded, for a testimony unto them.
INT: Moses for a testimony to them

Matthew 10:18 N-ANS
GRK: ἐμοῦ εἰς μαρτύριον αὐτοῖς καὶ
NAS: for My sake, as a testimony to them and to the Gentiles.
KJV: sake, for a testimony against them and
INT: me for a testimony to them and

Matthew 24:14 N-ANS
GRK: οἰκουμένῃ εἰς μαρτύριον πᾶσιν τοῖς
NAS: world as a testimony to all
KJV: for a witness unto all
INT: earth for a testimony to all the

Mark 1:44 N-ANS
GRK: Μωυσῆς εἰς μαρτύριον αὐτοῖς
NAS: commanded, as a testimony to them.
KJV: commanded, for a testimony unto them.
INT: Moses for a testimony to them

Mark 6:11 N-ANS
GRK: ὑμῶν εἰς μαρτύριον αὐτοῖς ἀμὴν
NAS: of your feet for a testimony against them.
KJV: for a testimony against them.
INT: of you for a testimony against them Truly

Mark 13:9 N-ANS
GRK: ἐμοῦ εἰς μαρτύριον αὐτοῖς
NAS: for My sake, as a testimony to them.
KJV: sake, for a testimony against them.
INT: of me for a testimony to them

Luke 5:14 N-ANS
GRK: Μωυσῆς εἰς μαρτύριον αὐτοῖς
NAS: commanded, as a testimony to them.
KJV: commanded, for a testimony unto them.
INT: Moses for a testimony to them

Luke 9:5 N-ANS
GRK: ἀποτινάσσετε εἰς μαρτύριον ἐπ' αὐτούς
NAS: your feet as a testimony against
KJV: feet for a testimony against them.
INT: shake off for a testimony against them

Luke 21:13 N-ANS
GRK: ὑμῖν εἰς μαρτύριον
NAS: It will lead to an opportunity for your testimony.
KJV: to you for a testimony.
INT: to you for a testimony

Acts 4:33 N-ANS
GRK: ἀπεδίδουν τὸ μαρτύριον οἱ ἀπόστολοι
NAS: were giving testimony to the resurrection
KJV: the apostles witness of the resurrection
INT: gave testimony the apostles

1 Corinthians 1:6 N-NNS
GRK: καθὼς τὸ μαρτύριον τοῦ χριστοῦ
NAS: even as the testimony concerning Christ
KJV: Even as the testimony of Christ
INT: as the testimony of the Christ

2 Corinthians 1:12 N-NNS
GRK: ἐστίν τὸ μαρτύριον τῆς συνειδήσεως
NAS: is this: the testimony of our conscience,
KJV: this, the testimony of our
INT: is the testimony of the conscience

2 Thessalonians 1:10 N-NNS
GRK: ἐπιστεύθη τὸ μαρτύριον ἡμῶν ἐφ'
NAS: who have believed-- for our testimony to you was believed.
KJV: (because our testimony among you
INT: was believed the testimony of us to

1 Timothy 2:6 N-ANS
GRK: πάντων τὸ μαρτύριον καιροῖς ἰδίοις
NAS: for all, the testimony [given] at the proper
KJV: for all, to be testified in due time.
INT: all the testimony [given] in times its own

2 Timothy 1:8 N-ANS
GRK: ἐπαισχυνθῇς τὸ μαρτύριον τοῦ κυρίου
NAS: do not be ashamed of the testimony of our Lord
KJV: ashamed of the testimony of our
INT: you should be ashamed of the testimony of the Lord

Hebrews 3:5 N-ANS
GRK: θεράπων εἰς μαρτύριον τῶν λαληθησομένων
NAS: as a servant, for a testimony of those
KJV: for a testimony of those things which were to be spoken after;
INT: a ministering servant for a testimony of the things going to be spoken

James 5:3 N-ANS
GRK: αὐτῶν εἰς μαρτύριον ὑμῖν ἔσται
NAS: and their rust will be a witness against you and will consume
KJV: shall be a witness against
INT: of them for a testimony against you will be

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page