μνᾶς
Englishman's Concordance
μνᾶς (mnas) — 5 Occurrences

Luke 19:13 N-AFP-C
GRK: αὐτοῖς δέκα μνᾶς καὶ εἶπεν
NAS: them ten minas and said
KJV: them ten pounds, and said
INT: to them ten minas and said

Luke 19:16 N-AFP-C
GRK: δέκα προσηργάσατο μνᾶς
NAS: has made ten minas more.'
KJV: hath gained ten pounds.
INT: ten has produced more minas

Luke 19:18 N-AFP-C
GRK: ἐποίησεν πέντε μνᾶς
NAS: has made five minas.'
KJV: hath gained five pounds.
INT: has made five more minas

Luke 19:24 N-AFP-C
GRK: τὰς δέκα μνᾶς ἔχοντι
NAS: it to the one who has the ten minas.'
KJV: [it] to him that hath ten pounds.
INT: the ten minas has

Luke 19:25 N-AFP-C
GRK: ἔχει δέκα μνᾶς
NAS: he has ten minas [already].'
KJV: he hath ten pounds.)
INT: he has ten minas

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page