μνημείων
Englishman's Concordance
μνημείων (mnēmeiōn) — 3 Occurrences

Matthew 8:28 N-GNP
GRK: ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι χαλεποὶ
NAS: Him as they were coming out of the tombs. [They were] so extremely
KJV: out of the tombs, exceeding
INT: out of the tombs coming violent

Matthew 27:53 N-GNP
GRK: ἐκ τῶν μνημείων μετὰ τὴν
NAS: and coming out of the tombs after
KJV: came out of the graves after his
INT: out of the tombs after the

Mark 5:2 N-GNP
GRK: ἐκ τῶν μνημείων ἄνθρωπος ἐν
NAS: a man from the tombs with an unclean
KJV: him out of the tombs a man with
INT: out of the tombs a man with

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page