3419. μνημεῖον (mnémeion)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3419. μνημεῖον (mnémeion) — 40 Occurrences

Matthew 8:28 N-GNP
GRK: ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι χαλεποὶ
NAS: Him as they were coming out of the tombs. [They were] so extremely
KJV: out of the tombs, exceeding
INT: out of the tombs coming violent

Matthew 23:29 N-ANP
GRK: κοσμεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν δικαίων
NAS: and adorn the monuments of the righteous,
KJV: garnish the sepulchres of the righteous,
INT: adorn the monuments of the righteous

Matthew 27:52 N-NNP
GRK: καὶ τὰ μνημεῖα ἀνεῴχθησαν καὶ
NAS: The tombs were opened, and many
KJV: And the graves were opened; and
INT: and the tombs were opened and

Matthew 27:53 N-GNP
GRK: ἐκ τῶν μνημείων μετὰ τὴν
NAS: and coming out of the tombs after
KJV: came out of the graves after his
INT: out of the tombs after the

Matthew 27:60 N-DNS
GRK: καινῷ αὐτοῦ μνημείῳ ὃ ἐλατόμησεν
NAS: it in his own new tomb, which
KJV: new tomb, which
INT: new of him tomb which he had cut

Matthew 27:60 N-GNS
GRK: θύρᾳ τοῦ μνημείου ἀπῆλθεν
NAS: against the entrance of the tomb and went away.
KJV: to the door of the sepulchre, and departed.
INT: door of the tomb went away

Matthew 28:8 N-GNS
GRK: ἀπὸ τοῦ μνημείου μετὰ φόβου
NAS: And they left the tomb quickly
KJV: quickly from the sepulchre with fear
INT: from the tomb with fear

Mark 5:2 N-GNP
GRK: ἐκ τῶν μνημείων ἄνθρωπος ἐν
NAS: a man from the tombs with an unclean
KJV: him out of the tombs a man with
INT: out of the tombs a man with

Mark 6:29 N-DNS
GRK: αὐτὸ ἐν μνημείῳ
NAS: his body and laid it in a tomb.
KJV: it in a tomb.
INT: it in tomb

Mark 15:46 N-DNS
GRK: αὐτὸν ἐν μνημείῳ ὃ ἦν
NAS: against the entrance of the tomb.
KJV: him in a sepulchre which was
INT: him in a tomb which was

Mark 15:46 N-GNS
GRK: θύραν τοῦ μνημείου
INT: door of the tomb

Mark 16:2 N-ANS
GRK: ἐπὶ τὸ μνημεῖον ἀνατείλαντος τοῦ
KJV: unto the sepulchre at the rising
INT: to the tomb having arisen the

Mark 16:3 N-GNS
GRK: θύρας τοῦ μνημείου
NAS: for us from the entrance of the tomb?
KJV: from the door of the sepulchre?
INT: door of the tomb

Mark 16:5 N-ANS
GRK: εἰς τὸ μνημεῖον εἶδον νεανίσκον
NAS: Entering the tomb, they saw
KJV: into the sepulchre, they saw
INT: into the tomb they saw a young man

Mark 16:8 N-GNS
GRK: ἀπὸ τοῦ μνημείου εἶχεν γὰρ
NAS: out and fled from the tomb, for trembling
KJV: and fled from the sepulchre; for they
INT: from the tomb possessed indeed

Luke 11:44 N-NNP
GRK: ὡς τὰ μνημεῖα τὰ ἄδηλα
NAS: concealed tombs, and the people
KJV: ye are as graves which appear not,
INT: as graves unmarked

Luke 11:47 N-ANP
GRK: οἰκοδομεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν προφητῶν
NAS: to you! For you build the tombs of the prophets,
KJV: ye build the sepulchres of the prophets,
INT: you build the tombs of the prophets

Luke 23:55 N-ANS
GRK: ἐθεάσαντο τὸ μνημεῖον καὶ ὡς
NAS: and saw the tomb and how
KJV: and beheld the sepulchre, and
INT: saw the tomb also how

Luke 24:2 N-GNS
GRK: ἀπὸ τοῦ μνημείου
NAS: the stone rolled away from the tomb,
KJV: rolled away from the sepulchre.
INT: from the tomb

Luke 24:9 N-GNS
GRK: ἀπὸ τοῦ μνημείου ἀπήγγειλαν ταῦτα
NAS: and returned from the tomb and reported
KJV: from the sepulchre, and told
INT: from the tomb they related these things

Luke 24:12 N-ANS
GRK: ἐπὶ τὸ μνημεῖον καὶ παρακύψας
NAS: up and ran to the tomb; stooping and looking
KJV: unto the sepulchre; and
INT: to the tomb and having stooped down

Luke 24:22 N-ANS
GRK: ἐπὶ τὸ μνημεῖον
NAS: us amazed us. When they were at the tomb early in the morning,
KJV: early at the sepulchre;
INT: to the tomb

Luke 24:24 N-ANS
GRK: ἐπὶ τὸ μνημεῖον καὶ εὗρον
NAS: who were with us went to the tomb and found
KJV: went to the sepulchre, and found
INT: to the tomb and found [it]

John 5:28 N-DNP
GRK: ἐν τοῖς μνημείοις ἀκούσουσιν τῆς
NAS: who are in the tombs will hear
KJV: that are in the graves shall hear
INT: in the tombs will hear the

John 11:17 N-DNS
GRK: ἐν τῷ μνημείῳ
NAS: been in the tomb four
KJV: had [lain] in the grave four days
INT: in the tomb

John 11:31 N-ANS
GRK: εἰς τὸ μνημεῖον ἵνα κλαύσῃ
NAS: that she was going to the tomb to weep
KJV: She goeth unto the grave to weep
INT: to the tomb that she might weep

John 11:38 N-ANS
GRK: εἰς τὸ μνημεῖον ἦν δὲ
NAS: came to the tomb. Now
KJV: cometh to the grave. It was
INT: to the tomb it was moreover

John 12:17 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ μνημείου καὶ ἤγειρεν
NAS: Lazarus out of the tomb and raised
KJV: Lazarus out of his grave, and raised
INT: out of the tomb and raised

John 19:41 N-NNS
GRK: τῷ κήπῳ μνημεῖον καινόν ἐν
NAS: a new tomb in which
KJV: a new sepulchre, wherein
INT: the garden a tomb new in

John 19:42 N-NNS
GRK: ἦν τὸ μνημεῖον ἔθηκαν τὸν
NAS: since the tomb was nearby,
KJV: [day]; for the sepulchre was
INT: was the tomb they laid

John 20:1 N-ANS
GRK: εἰς τὸ μνημεῖον καὶ βλέπει
NAS: early to the tomb, while it was still
KJV: dark, unto the sepulchre, and seeth
INT: to the tomb and sees

John 20:1 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ μνημείου
NAS: [already] taken away from the tomb.
KJV: taken away from the sepulchre.
INT: from the tomb

John 20:2 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ μνημείου καὶ οὐκ
NAS: the Lord out of the tomb, and we do not know
KJV: out of the sepulchre, and
INT: out of the tomb and not

John 20:3 N-ANS
GRK: εἰς τὸ μνημεῖον
NAS: and they were going to the tomb.
KJV: came to the sepulchre.
INT: to the tomb

John 20:4 N-ANS
GRK: εἰς τὸ μνημεῖον
NAS: than Peter and came to the tomb first;
KJV: first to the sepulchre.
INT: to the tomb

John 20:6 N-ANS
GRK: εἰς τὸ μνημεῖον καὶ θεωρεῖ
NAS: him, and entered the tomb; and he saw
KJV: went into the sepulchre, and seeth
INT: into the tomb and sees

John 20:8 N-ANS
GRK: εἰς τὸ μνημεῖον καὶ εἶδεν
NAS: come to the tomb then
KJV: first to the sepulchre, and he saw,
INT: to the tomb and saw

John 20:11 N-DNS
GRK: πρὸς τῷ μνημείῳ ἔξω κλαίουσα
NAS: outside the tomb weeping;
KJV: without at the sepulchre weeping: and
INT: at the tomb outside weeping

John 20:11 N-ANS
GRK: εἰς τὸ μνημεῖον
NAS: she stooped and looked into the tomb;
KJV: [and looked] into the sepulchre,
INT: into the tomb

Acts 13:29 N-ANS
GRK: ἔθηκαν εἰς μνημεῖον
NAS: from the cross and laid Him in a tomb.
KJV: and laid [him] in a sepulchre.
INT: they put [him] in a tomb

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page