ὁμοιώματι
Englishman's Concordance
ὁμοιώματι (homoiōmati) — 5 Occurrences

Romans 1:23 N-DNS
GRK: θεοῦ ἐν ὁμοιώματι εἰκόνος φθαρτοῦ
NAS: for an image in the form of corruptible
KJV: an image made like to corruptible
INT: God into a likeness of an image of mortal

Romans 5:14 N-DNS
GRK: ἐπὶ τῷ ὁμοιώματι τῆς παραβάσεως
NAS: who had not sinned in the likeness of the offense
KJV: after the similitude of Adam's
INT: in the likeness of the transgression

Romans 6:5 N-DNS
GRK: γεγόναμεν τῷ ὁμοιώματι τοῦ θανάτου
NAS: united with [Him] in the likeness of His death,
KJV: planted together in the likeness of his
INT: we have become in the likeness of the death

Romans 8:3 N-DNS
GRK: πέμψας ἐν ὁμοιώματι σαρκὸς ἁμαρτίας
NAS: Son in the likeness of sinful
KJV: Son in the likeness of sinful flesh,
INT: having sent in likeness of flesh of sin

Philippians 2:7 N-DNS
GRK: λαβών ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος
NAS: [and] being made in the likeness of men.
KJV: and was made in the likeness of men:
INT: having taken in [the] likeness of men having become

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page