ὡμολόγησεν
Englishman's Concordance
ὡμολόγησεν (hōmologēsen) — 4 Occurrences

Matthew 14:7 V-AIA-3S
GRK: μεθ' ὅρκου ὡμολόγησεν αὐτῇ δοῦναι
NAS: so [much] that he promised with an oath
KJV: Whereupon he promised with an oath
INT: with oath he promised to her to give

John 1:20 V-AIA-3S
GRK: καὶ ὡμολόγησεν καὶ οὐκ
NAS: And he confessed and did not deny,
KJV: And he confessed, and denied
INT: And he confessed and not

John 1:20 V-AIA-3S
GRK: ἠρνήσατο καὶ ὡμολόγησεν ὅτι Ἐγὼ
NAS: and did not deny, but confessed, I am
KJV: not; but confessed, I
INT: denied but confessed I

Acts 7:17 V-AIA-3S
GRK: ἐπαγγελίας ἧς ὡμολόγησεν ὁ θεὸς
NAS: God had assured to Abraham,
INT: promise which swore God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page