παραδώσουσιν
Englishman's Concordance
παραδώσουσιν (paradōsousin) — 7 Occurrences

Matthew 10:17 V-FIA-3P
GRK: τῶν ἀνθρώπων παραδώσουσιν γὰρ ὑμᾶς
NAS: of men, for they will hand you over to [the] courts
KJV: you up to
INT: men they will deliver indeed you

Matthew 20:19 V-FIA-3P
GRK: καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς
NAS: and will hand Him over to the Gentiles
KJV: And shall deliver him to the Gentiles
INT: and they will betray him to the

Matthew 24:9 V-FIA-3P
GRK: τότε παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς
NAS: Then they will deliver you to tribulation,
KJV: you up to
INT: Then will they deliver you to

Matthew 24:10 V-FIA-3P
GRK: καὶ ἀλλήλους παραδώσουσιν καὶ μισήσουσιν
NAS: will fall away and will betray one
KJV: and shall betray one another,
INT: and one another they will betray and will hate

Mark 10:33 V-FIA-3P
GRK: θανάτῳ καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς
NAS: Him to death and will hand Him over to the Gentiles.
KJV: and shall deliver him
INT: to death and will betray him to the

Mark 13:9 V-FIA-3P
GRK: ὑμεῖς ἑαυτούς παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς
NAS: But be on your guard; for they will deliver you to [the] courts,
KJV: they shall deliver you up to councils;
INT: you to yourselves they will betray you to

Acts 21:11 V-FIA-3P
GRK: Ἰουδαῖοι καὶ παραδώσουσιν εἰς χεῖρας
NAS: belt and deliver him into the hands
KJV: and shall deliver [him] into
INT: Jews and betray into [the] hands

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3860
120 Occurrences


παραδεδώκεισαν — 1 Occ.
παραδεδωκόσι — 1 Occ.
παραδεδομένοι — 1 Occ.
παραδέδοται — 1 Occ.
παραδιδῷ — 1 Occ.
παραδίδως — 1 Occ.
παραδιδόμεθα — 1 Occ.
παραδιδόναι — 2 Occ.
παραδιδόντα — 1 Occ.
παραδιδόντες — 2 Occ.
παραδιδόντος — 1 Occ.
παραδίδοσθαι — 2 Occ.
παραδίδοται — 7 Occ.
παραδιδοὺς — 10 Occ.
παραδῷ — 4 Occ.
παραδώσει — 7 Occ.
παραδῶσιν — 1 Occ.
παραδώσω — 1 Occ.
παραδώσων — 1 Occ.
παραδώσουσιν — 7 Occ.
παραδοῖ — 4 Occ.
παραδόντος — 1 Occ.
παραδοθῆναι — 2 Occ.
παραδοθήσεσθε — 1 Occ.
παραδοθήσεται — 3 Occ.
παραδοθεὶς — 1 Occ.
παραδοθείσῃ — 1 Occ.
παραδοθείσης — 1 Occ.
παραδοθῶ — 1 Occ.
παραδοῦναι — 3 Occ.
παραδοὺς — 4 Occ.
παρεδίδετο — 1 Occ.
παρεδίδοσαν — 1 Occ.
παρεδίδου — 2 Occ.
παρεδίδουν — 1 Occ.
παρέδωκα — 4 Occ.
παρεδώκαμεν — 1 Occ.
παρέδωκαν — 6 Occ.
παρέδωκας — 2 Occ.
παρεδώκατε — 2 Occ.
παρέδωκεν — 18 Occ.
παρέδοσαν — 1 Occ.
παρεδόθη — 4 Occ.
παρεδόθην — 1 Occ.
παρεδόθητε — 1 Occ.
Additional Entries
παραδιδόντες — 2 Occ.
παραδιδόντος — 1 Occ.
παραδίδοσθαι — 2 Occ.
παραδίδοται — 7 Occ.
παραδιδοὺς — 10 Occ.
παραδῷ — 4 Occ.
παραδώσει — 7 Occ.
παραδῶσιν — 1 Occ.
παραδώσω — 1 Occ.
παραδώσων — 1 Occ.
παραδοῖ — 4 Occ.
παραδόντος — 1 Occ.
παραδοθῆναι — 2 Occ.
παραδοθήσεσθε — 1 Occ.
παραδοθήσεται — 3 Occ.
παραδοθεὶς — 1 Occ.
παραδοθείσῃ — 1 Occ.
παραδοθείσης — 1 Occ.
παραδοθῶ — 1 Occ.
παραδοῦναι — 3 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page