πάσχοντες
Englishman's Concordance
πάσχοντες (paschontes) — 2 Occurrences

1 Peter 2:20 V-PPA-NMP
GRK: ἀγαθοποιοῦντες καὶ πάσχοντες ὑπομενεῖτε τοῦτο
NAS: when you do what is right and suffer [for it] you patiently endure
KJV: and suffer [for it], ye take it patiently,
INT: doing good and suffering you endure [it] this [is]

1 Peter 4:19 V-PPA-NMP
GRK: καὶ οἱ πάσχοντες κατὰ τὸ
NAS: also who suffer according
KJV: let them that suffer according to
INT: also they who suffer according to the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page